การใช้ยากลุ่ม statin เป็นยาใช้ภายนอก ในกลุ่มอาการ CHILD

ผู้แต่ง

  • นิสา แซ่ลิ้ม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปรียานุช กฤษณะประสิทธิ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ยาใช้ภายนอกกลุ่ม statin, การสังเคราะห์คอเลสเตอรอล, กลุ่มอาการ CHILD, การรักษาบนพื้นฐานพยาธิกำเนิด

บทคัดย่อ

ยากลุ่ม statin รูปแบบยารับประทาน เป็นที่ทราบทั่วไปในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับลดไขมันในเลือด เพื่อลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่การนำมาใช้เป็นยาใช้ภายนอกนั้นกลับไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากโรคหรือกลุ่มอาการที่จำเป็นต้องใช้ยาในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดปกติที่พบได้น้อยมาก โดยเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรม ซึ่งหนึ่งในความผิดปกติดังกล่าวนี้ คือ กลุ่มอาการ congenital hemidysplasia ichthyosiform erythroderma and limb defects (CHILD) ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีลักษณะของเซลล์เจริญผิดปกติที่แขน ขา และผิวหนังมีรอยโรคเป็นลักษณะของผื่นอักเสบ ลอกเป็นสะเก็ด การรักษาด้วยยาโดยทั่วไปมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาอาการที่ผิวหนัง แต่การรักษาบนพื้นฐานพยาธิกำเนิด (pathogenesis-based therapy) ด้วยส่วนผสมของยากลุ่ม statin และคอเลสเตอรอลนำมาทาเป็นยาใช้ภายนอกจะช่วยให้อาการที่ผิวหนังดีขึ้นและใกล้เคียงกับผิวหนังปกติซึ่งพบในรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย อย่างไรก็ตาม การใช้ยากลุ่ม statin ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ เนื่องจากไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในกลุ่มผู้ป่วย ด้วยปัจจัยด้านจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาซึ่งมีน้อยมาก ในอนาคตหากมีการศึกษาเพิ่มขึ้นอาจทำให้มีการพัฒนารูปแบบยา และขึ้นทะเบียนยากลุ่ม statin สำหรับใช้รักษากลุ่มอาการ CHILD จึงเป็นความหวังของผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นิสา แซ่ลิ้ม, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ.

ปรียานุช กฤษณะประสิทธิ์ , ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ.

References

Benjamin MM, Roberts WC. Facts and principles learned at the 39th annual Williamsburg conference on heart disease. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2013;26(2):124-36.

Moon AT, Rosenthal J. CHILD syndrome [Internet]. New York: Medscape; updated 2019 Aug 20 [cited 2020 May 10]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1110427-overview.

Alexopoulos A, Kakourou T. CHILD syndrome: successful treatment of skin lesions with topical simvastatin/ cholesterol ointment-a case report. Pediatr Dermatol. 2015;32(4):e145-7.

Christiansen AG, Koppelhus U, Sommerlund M. Skin abnormalities in CHILD syndrome successfully trea–ted with pathogenesis-based therapy. Acta Derm Venereol. 2015;95(6):752-3.

Paller AS, van Steensel MA, Rodriguez-Martin M, Sorrell J, Heath C, Crumrine D, et al. Pathogenesis-based therapy reverses cutaneous abnormalities in an inherited disorder of distal cholesterol metabolism. J Invest Dermatol. 2011;131(11):2242-8.

Thomas J, Shentu TP, Singh DK. Cholesterol: biosynthesis, functional diversity, homeostasis and regulation by natural products. Biochemistry. 2012;18:419-42.

Porter FD, Herman GE. Malformation syndromes caused by disorders of cholesterol synthesis. J Lipid Res. 2011;52(1):6-34.

Vaklavas C, Chatzizisis YS, Ziakas A, Zamboulis C, Giannoglou GD. Molecular basis of statin-associated myopathy. Atherosclerosis. 2009;202:18-28.

Stottmann RW, Turbe-Doan A, Tran P, Kratz LE, Moran JL, Kelley RI, et al. Cholesterol metabolism is required for intracellular hedgehog signal transduction In Vivo. PLoS Genet. 2011;7(9):1-16.

Sandoval KR, Machado MCR, Oliveira ZNP, Nico MMS. CHILD syndrome: successful treatment of skin lesions with topical lovastatin and cholesterol lotion. An Bras Dermatol. 2019;94(3):341-3.

Fackler N, Zachary C, Kim DJ, Smith J, Sarpa HG. Not lost to follow-up: a rare case of CHILD syndrome in a boy reappears. JAAD Case Rep. 2018;4(10):1010-3.

วิมล ศิริมหาราช. Basal cell carcinoma. ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2563]. สืบค้นจาก: https://w1.med.cmu.ac.th/surgery/index.php?Option=com_content& view=article&id=234&Itemid=419.

Liu T, Qian G, Wang XX, Zhang YG. CHILD syndrome: effective treatment of ichthyosiform naevus with oral and topical ketoconazole. Acta Derm Venereol. 2015;95(1):91-2.

Schachter M. Chemical, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of statins: an update. Fundam Clin Pharmacol. 2005;19(1):117-25.

Sarr FS, André C, Guillaume YC. Statins (HMG-coenzyme A reductase inhibitors) - biomimetic membrane binding mechanism investigated by molecular chromatography. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2008;868(1-2):20-7.

อังคนา วิชิต. การดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง [อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์; 2560 [สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2563]. สืบค้นจาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=398.

คัทลียา เมฆจรัสกุล. การดูดซึมทางผิวหนัง [อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์; 2560 [สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2563]. สืบค้นจาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_ detail&subpage=article_detail&id=390.

Bracht L, Caparroz-Assef SM, Magon TF, Ritter AM, Cuman RK, Bersani-Amado CA. Topical anti-inflammatory effect of hypocholesterolaemic drugs. J Pharm Pharmacol. 2011;63:971-5.

Jia S, Xie P, Hong SJ, Galiano RD, Mustoe TA. Local application of statins significantly reduced hypertrophic scarring in a rabbit ear model. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017;5(6):1-8.

Atorvastatin [Internet]. In PubChem® (database on the internet) Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information; updated 2019 March [cited 2020 June 14]. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Fluvastatin [Internet]. In PubChem® (database on the internet) Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information; updated 2019 March [cited 2020 June 14]. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Lovastatin [Internet]. In PubChem® (database on the internet) Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information; updated 2019 March [cited 2020 June 14]. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Pitavastatin [Internet]. In PubChem® (database on the internet) Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information; updated 2019 March [cited 2020 June 14]. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Pravastatin [Internet]. In PubChem® (database on the internet) Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information; updated 2019 March [cited 2020 June 14]. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Rosuvastatin [Internet]. In PubChem® (database on the internet) Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information; updated 2019 March [cited 2020 June 14]. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Simvastatin [Internet]. In PubChem® (database on the internet) Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information; updated 2019 March [cited 2020 June 14]. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

Wiggins BS, Saseen JJ, Pagell RL, Reed BN, Sneed K, Kostis JB, et al. Recommendations for management of clinically significant drug-drug interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2016;134(21):e 468-95.

Yu X, Zhang J, Gu Y, Deng D, Wu Z, Bao L, et al. CHILD syndrome mimicking verrucous nevus in a Chinese patient responded well to the topical therapy of compound of simvastatin and cholesterol. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(7):1209-13.

Mi XB, Luo MX, Guo LL, Zhang TD, Qiu XW. CHILD syndrome: case report of a Chinese patient and literature review of the NAD[P]H steroid dehydrogenase-like protein gene mutation. Pediatr Dermatol. 2015;32(6):e277-82.

Bajawi SM, Jafarri SA, Buraik MA, Attas KMA, Hannani HY. Pathogenesis-based therapy: cutaneous abnormalities of CHILD syndrome successfully treated with topical simvastatin monotherapy. JAAD case Rep. 2018;4(3):232-4.

ระพีพรรณ ฉลองสุข. การใช้ยานอกข้อบ่งใช้ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 2561;38(3):170-98.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-08-2021

ฉบับ

บท

การศึกษาต่อเนื่อง