บทบาทของสารสกัดปรับมาตรฐานจากใบแปะก๊วย ในการรักษาอาการเสียงดังในหู

ผู้แต่ง

  • สุรชัย ชีววิวัฒน์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คำสำคัญ:

สารสกัดจากใบแปะก๊วย, สารสกัดปรับมาตรฐานจากใบแปะก๊วย, เสียงดังในหู, ginkgolic acids

บทคัดย่อ

สารสกัดปรับมาตรฐานจากใบแปะก๊วย ประกอบด้วยสารสำคัญหลายชนิด ในการขึ้นทะเบียนเป็นยาต้องมีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการสกัด เพื่อให้มีสารสำคัญในปริมาณสารสำคัญร้อยละ 60 โดยน้ำหนักและมี ginkgolic acids ที่เป็นพิษต่อเซลล์ประสาทในปริมาณน้อยที่สุด (น้อยกว่า 5 ส่วนในล้านส่วน) จึงจะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการรักษาอาการเสียงดังในหู ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า สารสกัดปรับมาตรฐานจากใบแปะก๊วยมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเสียงดังในหูได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกแต่มีความปลอดภัย พบอาการไม่พึงประสงค์น้อยเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยากลุ่มอื่น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาอาการเสียงดังในหู อย่างไรก็ตาม ในการรักษาอาการเสียงดังในหูจำเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่มีการควบคุมและมีชนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สารสกัดปรับมาตรฐานจากใบแปะก๊วยในการรักษาเสียงดังในหู

Author Biography

สุรชัย ชีววิวัฒน์, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภ.บ.

References

Bauer CA. Tinnitus and hyperacusis. In: Flint PW, Haughey BH, Lund VJ, Niparko JK, Robbins KT, Thomas JR, et al, editors. Cummings otolaryngology head and neck surgery. Vol 2. 6th ed. London: Elsevier Health Sciences; 2014. p. 2336-44.

von Boetticher A. Ginkgo biloba extract in the treatment of tinnitus: a systematic review. Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;7:441-7. doi: 10.2147/NDT.S22793.

Liu D, Hu Y, Wang D, Han H, Wang Y, Wang X, et al. Herbal medicines in the treatment of tinnitus: an updated review. Front Pharmacol. 2023;13:1037528. doi: 10.3389/fphar.2022.1037528.

Mahmoudian-Sani MR, Hashemzadeh-Chaleshtori M, Asadi-Samani M, Yang Q. Ginkgo biloba in the treatment of tinnitus: an updated literature review. Int Tinnitus J. 2017;21(1):58-62. doi: 10.5935/0946-5448.20170011.

Shi C, Liu J, Wu F, Yew DT. Ginkgo biloba extract in Alzheimer's disease: from action mechanisms to medical practice. Int J Mol Sci. 2010;11(1):107-23. doi: 10.3390/ijms11010107.

Dogan R, Sjostrand AP, Yenıgun A, Karatas E, Kocyigit A, Ozturan O. Influence of Ginkgo biloba extract (EGb761) on expression of IL-1 Beta, IL-6, TNF-alfa, HSP-70, HSF-1 and COX-2 after noise exposure in the rat cochlea. Auris Nasus Larynx. 2018;45(4):680-5. doi: 10.1016/j.anl.2017.09.015.

Biber A. Pharmacokinetics of Gingko biloba extracts. Pharmacopsychiatry. 2003;36(Suppl 1):S32-7. doi: 10.1055/s-2003-40446.

Unger M. Pharmacokinetic drug interactions involving Ginkgo biloba. Drug Metab Rev. 2013;45(3):353-85. doi: 10.3109/03602532.2013.815200.

Drugs.com®. Drug interactions between Ginkgo Biloba and warfarin [Internet]. Dallas: Drugs.com®; 2023 [cited 2023 Sep 22]. Available from: https://www.drugs.com/drug-interactions/ginkgo-biloba-with-warfarin-1174-10621-2311-0.html?professional=1

Spiegel R, Kalla R, Mantokoudis G, Maire R, Mueller H, Hoerr R, et al. Gingko biloba extract EGb761® alleviates neurosensory symptoms in patients with dementia: a meta-analysis of treatment effects on tinnitus and dizziness in randomized, placebo-controlled trials. Clin Interv Aging. 2018;13:1121-7. doi: 10.2147/CIA.S157877.

Procházková K, Šejna I, Skutil J, Hahn A. Ginkgo biloba extract EGb761® versus pentoxifylline in chronic tinnitus: a randomized, double-blind clinical trial. Int J Clin Pharm. 2018;40(5):1335-41. doi: 10.1007/s11096-018-0654-4.

Radunz CL, Okuyama CE, Branco-Barreiro FCA, Pereira RMS, Diniz SN. Clinical randomized trial study of hearing aids effectiveness in association with Ginkgo biloba extract (EGb761) on tinnitus improvement. Braz J Otorhinolaryngol. 2020;86(6):734-42. doi: 10.1016/j.bjorl.2019.05.003.

Chauhan B, Arya S, Chauhan K. Ginkgo biloba administered singly and combined with antioxidants in tinnitus patients. J Audiol Otol. 2023;27(1):37-44. doi: 10.7874/jao.2022.00395.

Sereda M, Xia J, Scutt P, Hilton MP, El Refaie A, Hoare DJ. Ginkgo biloba for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev. 2022;11(11):CD013514. doi: 10.1002/14651858.CD013514.pub2.

Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on Ginkgo biloba L., folium. EMA/HMPC/321097/2012 [Internet]. London: European Medicines Agency; 2015 [cited 2023 Sep 22]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-ginkgo-biloba-l-folium_en.pdf

Langguth B, Kleinjung T, Schlee W, Vanneste S, De Ridder D. Tinnitus guidelines and their evidence base. J Clin Med. 2023;12(9):3087. doi: 10.3390/jcm12093087.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2023