ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติ ทางศาสนา ความพึงพอใจในชีวิต กับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ ของผู้สูงอายุในชุมชน

Authors

  • ฉัตรวารินทร์ บุญเดช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นารีรัตน์ จิตรมนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา ความพึงพอใจในชีวิต ภาวะธรรมทัศน์ ผู้สูงอายุในชุมชน, health condition religious belief religious practice life satisfaction gerotranscendence elderly people in communities

Abstract

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา
การปฏิบัติทางศาสนา ความพึงพอใจในชีวิต กับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ ของผู้สูงอายุในชุมชน
การออกแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป พักอาศัยในชุมชนแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 183 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามภาวะสุขภาพ แบบสอบถามความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา
แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สเปียร์แมน
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพโดยทั่วไปอยู่ในระดับดี ความเชื่อทางศาสนา
และการปฏิบัติทางศาสนาค่อนข้างสูง (mean = 45.81, SD = 6.62, skewness = -.54; mean =52.25,
SD = 6.55, skewness -1.59 ตามลำดับ) ความพึงพอใจในชีวิตค่อนข้างสูง (mean = 59.39, SD = 9.89,
skewness = -.91) ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุค่อนข้างต่ำ (mean = 73.48, SD = 5.98,
Skewness = .27) ความเชื่อทางศาสนามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำกับภาวะธรรมทัศน์ในมิติ
ของการมองโลก (rs=.19) และมิติของการมองตน (rs=.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.01)
แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพ การปฏิบัติทางศาสนา ความพึงพอใจในชีวิต กับภาวะ
ธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการพัฒนาแบบประเมินความเชื่อทางศาสนาและภาวะธรรมทัศน์ใน
วัยสูงอายุที่เหมาะกับบริบทสังคมไทย และควรมีการวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนภาคอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
หลักฐานภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุสังคมไทย

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Foundation of Thai Gerontology Research and
Development Institute. Situation of the Thai elderly
2015. [Internet]. 2015. [cited June 16, 2017]
Available from:http://dop.go.th/upload/knowledge/
knowledgeth_20172404121710_1.pdf (In Thai)
2. Tornstam L. Gerotranscendence: a meta theoretical
reformulation of the disengagement theory. Aging
(Milano) 1989; 1(1):55-63.
3. Sapinun L. Gerotrancendence and preparation among
the elderly. J Gerontol Geriatric Med 2004; 5(2):
26-33. (In Thai)
4. Tornstam L. Gerotranscendence: A delvelopmental
theory of positive aging. New York: Springer; 2005.
5. Adams KB, Sanders S. Measurement of developmental
change in late life: a validation study of the change
in activities and interests index. Clin Gerontol 2010;
33(2):92-108.
6. Upchurch S. Self-transcendence and activities of
daily living. J Holist Nurs 1999; 17(3): 251-66.
7. Wang, JJ. A structural model of the bio-psycho-sociospiritual factors influencing the development towards
gerotranscendence in a sample of institutionalized
elders. J Adv Nurs 2011; 67(12): 2628-36.
8. Ling Y, Hsieh. The related factors of gerotranscendence
in institutional elders [dissertation]. Taiwan: National
Cheng Kung University; 2008.
9. Ngammoh N. The relationship between demographic
factors, beliefs, religious practice, meaning of life, and
gerotranscendence in patients with end-stage chronic
kidney disease. Thai Journal of Nursing Council 2015;
30(1):58-71. (In Thai)
10. Bruyneel S, Marcoen A, Soenens B. Gerotranscendence:
components and spiritual root in the second half of life.
[Internet]. 2005 [cited 2015 June 12].Available
from:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=870233
11. Wang K, Duan G, Jia H, Xu E, Chen X, Xie H. The
level and influencing factors of gerotranscendence in
community-dwelling older adults. J Nurs Sci 2015;
2(2):123-7.
12. Kalavar JM, Buzinde CN, Navarrete DM, Kohli N.
Gerotranscendence and life satisfaction: examining
age differences at the Maha Kumbha Mela. J Relig
Spiritual Aging 2015; 27(1):2-15.
13. Institute of geriatric medicine department of medicine
services ministry of public health. MMSE–Thai 2002.
Bangkok: Ministry of Public Health; 2002. (In Thai)
14. Ware JE, Kosinski M, Bowker DMT, Gandek B,
Quality metric I, New England medical center hospital,
health assessment L. How to score version 2 of the
SF-12 health survey (with a supplement documenting
version 1). Lincoln RI; Boston Mass: Quality metric
Inc; Health assessment lab; 2002.77
15. Phanthumnavin D, Vanindananda N, Yoelao D,
Nirunthawee S, Soadmanee O, Wongwattanamongkol
A,et al. Religious belief and practice of Thai Buddhists:
socialization and quality of life; Bangkok:National
Institute of Development Administration;1999.
(In Thai)
16. Neugarten BL, Havinghurst RJ, Tobin SS. The
measurement of life satisfaction. J Gerontol 1961;
16:134-43.
17. Tornstam L. Gerotranscendence in a broad cross sectional
perspective. J Aging Ident 1997a; 2(1):17-36.
18. Read S, Braam AW, Lyyra TM, Deeg D J H. Do negative
life events promote gerotranscendence in the second
half of life?. Aging Ment Health 2014; 18(1):117-24.
19. Thongsak P. Quality of life and health. TJPS;2(3):
327-37. (In Thai)
20. Lewin FA. Gerotranscendence and different cultural
setting. Age Soc 2001; 21(4):395-416.
21. Lewin FA, Thomas LE. Gerotranscendence and life
satisfaction: Studies of religious and secular Iranians
and Turks. J Relig Gerontol2001;12(1):17-41.

Downloads

Published

2017-11-19

How to Cite

1.
บุญเดช ฉ, วิโรจน์รัตน์ ว, จิตรมนตรี น. ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติ ทางศาสนา ความพึงพอใจในชีวิต กับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ ของผู้สูงอายุในชุมชน. JTNMC [Internet]. 2017 Nov. 19 [cited 2023 Dec. 9];32(3):66-77. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/103356