การพยาบาลองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานการบูรณาการแนวคิดสู่การจัดการศึกษาพยาบาล

Authors

  • อุไร หัถกิจ
  • วารีรัตน์ ถาน้อย

Keywords:

การพยาบาลองค์รวม, การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน, การศึกษาพยาบาล, holistic nursing, complementary therapy, nursing education

Abstract

การพยาบาลองค์รวม มีโลกทัศน์ต่อบุคคลอย่างเป็นองค์รวมโดยให้ความสำคัญ กับการสร้างเสริมสุขภาพ การเยียวยา และความผาสุกของบุคคล ส่งเสริมการใช้ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน รวมทั้งการบูรณาการประสบการณ์ของบุคคล สู่การดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุนี้การพยาบาลองค์รวมจึงสามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพองค์รวมของบุคคลอย่างครอบคลุมทผลการศึกษาวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลประสบปัญหาในการให้การพยาบาลองค์รวม หลายประการ เช่น การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดขององค์รวม และจิตวิญญาณ รวมทั้งการขาดการศึกษาทอธิบายการนำแนวคิดการพยาบาลองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานมาใช้ใน การจัดการศึกษาพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การ จัดการศึกษาพยาบาลด้านการพยาบาลองค์รวมในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวคิด การพัฒนาการศึกษาพยาบาลให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ ด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม และการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน

คำสำคัญ: การพยาบาลองค์รวม การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน การศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
หัถกิจ อ, ถาน้อย ว. การพยาบาลองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานการบูรณาการแนวคิดสู่การจัดการศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 14 [cited 2023 Jan. 29];27:5-17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11628

Issue

Section

บทความวิชาการ