โรงพยาบาลเครือข่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม:กรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Authors

  • จินตนา บุญจันทร์
  • ศิริพร มงคลถาวรชัย
  • เพชรรัตน์ บุตะเขียว
  • จงกล พลตรี

Keywords:

ภาวะพิบัติภัย, ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม, โรงพยาบาลเครือข่าย, disaster situation, food victims, hospital network

Abstract

บทความเรื่อง โรงพยาบาลเครือข่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะภัยพิบัติน้ำท่วม: กรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในส่วนบทนำกล่าวถึงความสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะพิบัติภัยน้ำท่วม ส่วนเนื้อหา ด้านการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของโรงพยาบาลเครือข่าย ประกอบด้วย การประสานงาน และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ในสามรูปแบบ คือ การออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ การช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภาวะพิบัติภัย และการเป็นโรงพยาบาล รับส่งต่อผู้ป่วยและญาติจากโรงพยาบาลที่ประสบภาวะพิบัติภัย บทสรุปด้านบทบาทของ โรงพยาบาลเครือข่ายในการตอบสนองต่อภาวะพิบัติภัย การบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายการพยาบาลและผู้บริหารโรงพยาบาลในการเป็น โรงพยาบาลเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ภาวะพิบัติภัย; ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ; โรงพยาบาลเครือข่าย ;


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
บุญจันทร์ จ, มงคลถาวรชัย ศ, บุตะเขียว เ, พลตรี จ. โรงพยาบาลเครือข่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม:กรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 14 [cited 2023 Jan. 30];27:44-59. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11631

Issue

Section

บทความวิชาการ