การสร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
  • สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
  • สุภาภัค เภตราสุวรรณ
  • รัชภาพรรณ ประมวลทรัพย์

Keywords:

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต, พยาบาลวิชาชีพ, mental and physical health promotion, registered nurses

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต ที่เหมาะสมส

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ, รุ่งอมรรัตน์ ส, เภตราสุวรรณ ส, ประมวลทรัพย์ ร. การสร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];27:77-89. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11633