ประมวลผลงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2554)

Authors

  • วรรณภา ศรีธัญรัตน์
  • พิมภา สุตรา
  • ผ่องพรรณ อรุณแสง
  • เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์

Keywords:

การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและประชาชน, การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา, องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ, องค์ความรู้และเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพ

Abstract

แผนงาน พย.สสส.ประมวลผลงานโครงการวิจัย และนวัตกรรมแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่ 2 ในครั้งนี้ นำเสนอบทคัดย่อของผลงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงการเชิงรุก (ที่ดำเนินการโดยแผนงาน) และโครงการเชิงรับ (ที่ดำเนินการโดยสถาบัน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2554 เฉพาะที่แล้วเสร็จ จำนวน รวมทั้งสิ้น 181 โครงการ โดยจัดหมวดหมู่ดังนี้ คือ 1) การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและประชาชนกลุ่มต่างๆ จำนวน 58 โครงการ 2) การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 60 โครงการ ประกอบด้วย โครงการการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ 3) องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ/สถาบันการศึกษา/สถาบันบริการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ จ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ศรีธัญรัตน์ ว, สุตรา พ, อรุณแสง ผ, เลิศรัตน์ เ. ประมวลผลงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2554). TJNC [Internet]. 2013 Sep. 14 [cited 2023 Feb. 3];27:114-22. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11636