ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  • ช่อผกา สุทธิพงศ์
  • ศิริอร สินธุ
  • เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
  • จงจิต เสน่หา
  • ยงชัย นิละนนท์

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยทำนายระดับความรุนแรงของแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีแผลกดทับจำนวน 90 ราย ที่รับไว้ในหอผู้ป่วยอายุศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช และผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในชุมชนจำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตธนบุรี และเขตภาษีเจริญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินสภาพผิวหนังแบบประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ แบบประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินการทำหน้าที่ของร่างกาย แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม และแบบสัมภาษณ์ความซึมเศร้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อระดับความรุนแรงของแผลกดทับด้วยสถิติไคสแคว์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลอจิสติค

ผลการวิจัยพบว่าความเสี่ยงด้านร่างกาย (λ2=10.858, p <.01) และความซึมเศร้า (λ2=9.908,p<.05) มีคามสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนการทำหน้าที่ของร่างกาย (λ2=.629,p>.05) และการสนับสนุนทางสังคม (λ2 = 1.059,p>.05  ) ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของแผลกดทับ ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทำนายระดับความรุนแรงของแผลกดทับมี 2 ปัจจัยคือ ความเสี่ยงด้านร่างกาย (OR=2.157.95% CI=1.032-4.511)

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้คือ ในการประเมินความเสี่ยงแผลกดทับควรมีการประเมินความซึมเศร้าร่วมด้วย และควรมีการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันแผลกดทับจากโรงพยาบาลสู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-08-28
How to Cite
1.
สุทธิพงศ์ช, สินธุศ, อุทริยะประสิทธิ์เ, เสน่หาจ, นิละนนท์ย. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Feb.27];21(4):56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2398

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>