การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

  • อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
  • ประภา ยุทธไตร

Abstract

ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันถือเป็นภาวะวิกฤตที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีอันตรายรุนแรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ หากผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจในระยะแรกจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตได้อย่างรวดเร็วและป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาได้มากทั้งที่เป็นอาการทางจิต โรคทางจิตเวชต่างๆ และปัญหาสุขภาพชุมชน บทความนี้นำเสนอการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะฉุกเฉินวิกฤติ ระยะหลังได้รับผลกระทบ และระยะฟื้นฟู นอกจากนี้แล้วได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการช่วยเหลือในบริบทการให้บริการสุขภาพในระบบสาธารณสุขไทย การประเมิน คัดกรอง และจำแนกกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ

คำสำคัญ : ภัยพิบัติ การช่วยเหลือด้านจิตใจ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-05
How to Cite
1.
สี่หิรัญวงศ์อ, ยุทธไตรป. การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Apr.1];22(4):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2459
Section
บทความวิชาการ