Published: 2012-09-05

การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ประภา ยุทธไตร

10

คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

สุดารัตน์ ชัยอาจ, จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, พิกุล บุญช่วง, วิจิตร ศรีสุพรรณ

50

สภาพการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ทำงานไม้แกะสลัก

สุสัณหา ยิ้มแย้ม, เบ็ญจา จิรภัทรพิมล

79