การสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

Authors

  • วิจิตร ศรีสุพรรณ
  • สุปราณี อัทธเสรี
  • นพรัตน์ ราษฎร์นุ้ย

Abstract

สภาการพยาบาลกำหนดการสอบถามความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาพยาบาล เป็นการประกันคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ และคุ้มครองผู้ใช้บริการสุขภาพ ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ นี้เป็นเกณฑ์สำคัญในการรับรองสถาบันการศึกษาโดยแต่ละสถาบันต้องมีผลการสอบขึ้นทะเบียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในระยะเวลา 3 ปี

ในการจัดสอบวัดความรู้ สภาการพยาได้ดำเนินการอย่างรอบคอบตามกระบวนการสร้างข้อสอบและการสอบความรู้โดยผู้สอบจะต้องสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชาและทุกรายวิชามีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2541-2550) มีผู้เข้ารับการสอบทั้งสิ้น 128,475 คน เป็นผู้สอบครั้งแรกจำนวน 76,194 คน สอบผ่าน 8 รายวิชาในการสอบครั้งแรก ร้อยละ 54.09 และมีผู้สอบผ่านครบทั้ง 8  รายวิชาเมื้อสิ้นสุด พ.ศ.2550 คิดเป็นร้อยละ 96 ของจำนวนผู้เข้าสอบครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เฉลี่ยบัณฑิตพยาบาล 1 คน จะสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชาต้องสอบ 1.8 ครั้ง ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 54.09 ที่สามารถสอบเพียงครั้งเดียว ผ่านทั้ง 8 วิชา

ผลการสอบในปี พ.ศ.2551 ใช้เกณฑ์การสอบผ่านและวิชาเป็นร้อยละ 70 มีสถาบันการศึกษาพยาบาลเพียง 9 สถาบันเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์นี้และมีสถาบันการศึกษาถึงร้อยละ84.75 ที่ผ่านการสอบของบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์โดยไม่มีสถาบันการศึกษาเอกชนใด ที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ในขณะที่ สถาบันการศึกษาของรัฐมีร้อยละ 69 ที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขณะนี้สภาการพยาบาลได้ดำเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสอบความรู้ฯ ในเรื่องนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่อไป

คำสำคัญ : การสอบความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียน ในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
ศรีสุพรรณ ว, อัทธเสรี ส, ราษฎร์นุ้ย น. การสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 May 27];23(3):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2529

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>