ผลของโยคะต่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

Authors

  • รักชนก ชูเขียน
  • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
  • วิภา แซ่เซี้ย
  • ทรงพร จันทรพัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อน-หลัง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้โยคะต่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง กลุ่มละ 26 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มทดลองใช้โยคะและกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัด และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนเรื่องการใช้โยคะเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด คู่มือการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดด้วยโยคะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง และเทปบันทึกเสียงเทคนิคการผ่อนคลาย โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเที่ยงของแบบบันทึกจำนวนครั้งของการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด ได้ค่า .81 วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติไคสแควร์ ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ สถิติทีอิสระและสถิติทีคู่

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดดีกว่ากลุ่มควบคุม คือมีการรับรู้อาการทางร่างกายและการรับรู้ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการปวดน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001)  และมีจำนวนครั้งของการใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดวันที่ 1 และ 2 น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) มีการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัดมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) นอกจากนี้ กลุ่มทดลองมีการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดดีกว่าก่อนการใช้โยคะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < .001)

ผลการวิจัยครั้งนี้ พยาบาลสามารถนำโยคะมาประยุกต์ใช้ร่วมกับพยาบาลปกติได้เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : โยคะ การฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
ชูเขียน ร, หิรัญชุณหะ ส, แซ่เซี้ย ว, จันทรพัฒน์ ท. ผลของโยคะต่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Dec. 3];24(3):42. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2575