รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Authors

  • ศิริพร จิรวัฒน์กุล

Keywords:

คำสำคัญ, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รูปแบบการบูรณาการ ประเทศไทย, teenage pregnancy, integration model, Thailand.

Abstract

บทคัดย่อ: จำนวนการตั้งครรภ์วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศไทยกำลังดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากสาเหตุของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องทั้งด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม มีปัจจัยตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงสังคมในวงกว้างและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงต้องดำเนินงานเชิงบูรณาการ ใช้ศาสตร์หลายสาขา รวมทั้งทำงานเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน พยาบาลเป็นบุคลากรที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้จากการทำงานเชิงบูรณาการทั้งในระยะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ บทบาทของพยาบาลมีทั้ง 3 ระยะ พยาบาลที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงมีทั้งพยาบาลชุมชน พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พยาบาลสูติศาสตร์ และพยาบาลครอบครัว โดยพยาบาลต้องทำงานประสานกับทั้งหน่วยงานภายในหน่วยงานเดียวกันและกับต่างหน่วยงานภายในองค์กรสาธารณสุข รวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกทั้งในภาครัฐและประชาสังคม

Abstract: Increasing of teenage pregnancy is regarded as a national agenda in Thailand. Prevention and dealing with teenage pregnancy is seriously operated. Causes of teenage pregnancy are complicated and related to biological, psychological and socio-cultural issues. All factors involve both individual and social levels and they connect with various organizations in both local and national levels. To prevent and solve the problem, integration of various knowledge and organizations are crucial. Nurses are important persons in working with teenage pregnancy in 3 levels, upstream, midstream and downstream by using an integration model. Nurses who are working in various areas including community health, mental health and psychiatric nursing, midwifery and family health have to join cooperate with in and outside their areas, units in a public organizations, private sectors and civil society.

คำสำคัญ:การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รูปแบบการบูรณาการ ประเทศไทย : teenage pregnancy; integration model; Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
จิรวัฒน์กุล ศ. รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2023 Jan. 27];30(2):5-19. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653

Issue

Section

บทความวิชาการ