การสื่อสารสุขภาพด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในรูปแบบ Facebook Live

ผู้แต่ง

  • จุฑามาศ มากกุญชร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
  • อาษา สวัสดี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
  • ศิริกูล ชัยเจริญ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
  • สิริพร ภิยโยทัย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
  • ทองกร ยัณรังษี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2022.6

คำสำคัญ:

การถ่ายทอดสดออนไลน์, การสื่อสารสุขภาพ, โรคเอดส์, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสื่อสารและกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในรูปแบบ Facebook Live ในปีงบประมาณ 2562 ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล ด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของเพจ สอวพ. การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วนำมาพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า มีผู้ติดตามเพจ สอวพ. หลังจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากก่อนจัดกิจกรรม จำนวน 7,966 คน โดยในกิจกรรมที่มีผู้เข้าถึงมากที่สุดมาจากเนื้อหาน่าสนใจ น่าติดตาม และมีการ Share เป็นจำนวนมากส่วนการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม Facebook Live ของเพจ สอวพ. พบว่า ติดตามเพจและกิจกรรม Facebook Live เนื่องจากเป็นเพจที่ให้ความรู้เฉพาะด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ได้จริงและแนะนำต่อได้ ผู้ดำเนินรายการพูดคุยสนุก เป็นกันเอง อธิบายชัดเจน รวมถึงการมีของรางวัลเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารฯ ของเพจ สอวพ. ได้แก่ (1) มีการวางแผนรูปแบบกิจกรรม (2) ผู้ดำเนินรายการมีทักษะด้านการสื่อสาร (3) การสร้างบุคลิกของผู้ดำเนินรายการให้เกิดการจดจำ (4) การสร้างเนื้อหาวิชาการที่อ้างอิงหลักเนื้อหาเชิงการตลาด (5) การสร้างกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม (6) การสร้างเครือข่ายกับผู้ทรงอิทธิพลในสังคมออนไลน์ และ (7) มีความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (2) พัฒนารูปแบบกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารให้เกิดความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (3) ศึกษารูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม นั้น ๆ และ (4) ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี หลังจากติดตามกิจกรรม Facebook Live

References

We are social. DIGITAL IN 2018: WORLD’S INTERNET USERS PASS THE 4 BILLION MARK [Internet]. 2018 [cited 2018 Jul 25]. Available from: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.

We are social. DIGITAL 2018: THAILAND [Internet]. 2018 [cited 2018 Jul 25]. Available from: https://datareportal.com/reports/digital2018-thailand.

Methawee Chamnian and Mathee Kaewsanit. Health Communication to Promote the Well-being for the Community People. APHEIT Journal. 2018; 24(2): 155-166. (in Thai)

Malinee Sompopcharoen. Health communication situation. Thai Journal of Health Education. 2008; 31(1): 1-11. (in Thai)

Ahlqvist, T., Back, A., Halonen, M., Heinonen, S. Social media roadmaps exploring the futures triggered by social media. Finland: Vtt Tiedotteita; 2008.

Content shifu. Content Marketing [Internet]. 2018 [Cited 2018 Aug 8]. Available from: https://contentshifu.com/pillar/content-marketing. (in Thai)

Watsanan Saikam and Namida Wutthiworawanit. Facebook Live function to increase the opportunity to generate popular sales [Internet]. Bangkok: Readyplanet Co., Ltd.; c2000-21 [updated 2018 Jan 15; cited 2018 Jul 1]. Available from: https://blog.readyplanet.com/16507593/facebook-ads-facebook-live-function-for-increase-sales. (in Thai)

Worawath Thitithanapoonsiri. Techniques to make Facebook Live famous. Make money for sure [Internet]. Bangkok: Leader Wings Co.,Ltd.; c2015 [updated 2016 May 29; cited 2018 Jul 1]. Available from: https://www.leaderwings.co/marketing/facebook-live-marketing. (in Thai)

Thumbsupteam. Infographic: When is social media posting most effective? [Internet]. Bangkok: THUMBSUP MEDIA CO.,LTD.; c2018 [updated 2018 Jul 1; cited 2018 Jul 5]. Available from: https://www.thumbsup.in.th/infographic-when-social-media. (in Thai)

Ourgreenfish. What is Reach, and what can it really tell you in digital marketing ? [Internet]. Bangkok: Ourgreenfish; c2020 [updated 2018 Jan 18; cited 2018 Sep 5]. Available from: https://blog.ourgreenfish.com/th/reach_%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3_how_important_reach_digital_marketing. (in Thai)

Marketing Oops by Molek. 6 metrics that should be used to measure Facebook right now [Internet]. Bangkok: Oops Network Co.,Ltd.; c2008 [updated 2018 Aug 16; cited 2018 Sep 5]. Available from: https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/6-alternative-metricin-facebook-for-2018/. (in Thai)

MACO in Thailand. Measuring social media for marketing campaign success [Internet]. Bangkok: MACO GROUP; c2016 [updated 2017 Dec 1; cited 2018 Sep 5]. Available from: https://www.masterad.com/news/mediatrend/241. (in Thai)

Creative Talk Team. Know the types of influencers, how to choose them to be popular, listeners follow [Internet]. Bangkok: Creative Talk; c2019 [updated 2019; cited 2019 Oct 10]. Available from: https://creativetalklive.com/how-to-choose-the-right-influencer/. (in Thai)

Katz E. et al.. The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratification Research. Utilization of mass communication by the individual In J.G. Blumer & Katz E (Eds.). Beverly Hills, CA; 1974.

Patchara Vanichvasin. Storytelling technique as a high potential teaching tool. Journal of Industrial Education. 2019; 18(3): 281-291. (in Thai)

Natawat Khanaruksombut. Health Communication Strategy of Online Advertorial in VIRUS COVID-19 Outbreak. Lampang rajabhat university journal. 2020; 9(2): 160-171. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-03