ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565

					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565

นิพนธ์ต้นฉบับบวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565

- การสื่อสารสุขภาพด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในรูปแบบ Facebook Live

- การทดสอบสภาวะที่เหมาะสมและการประเมินประสิทธิภาพชุดน้ำยา In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ณ ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- ความชุกของเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยการใช้เทคโนโลยีเน็กซ์เจเนเรชั่นซีเควนซิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง

- การศึกษารูปแบบการจัดบริการเพร็พ (PrEP) ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในระบบบริการสาธารณสุข

- การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพในการดูแลชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการหญิง และคู่ที่มีผลเลือดบวก ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-20

ฉบับเต็ม

บทความพิเศษ