ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อซิฟิลิสในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในคลินิกพิเศษกามโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • พรนารา ธิเขียว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
  • เกสรา ไชยล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2023.4

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, การติดเชื้อซิฟิลิส, ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบการติดเชื้อซิฟิลิสเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในคลินิกพิเศษกามโรค เป็นการศึกษาย้อนหลังภาคตัดขวาง จากเวชระเบียนกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการรักษาที่คลินิกพิเศษกามโรค เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2564 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์แบบสองทางและแบบถดถอยพหุลอจิสติก ผลการศึกษา พบว่า จากจำนวนกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ศึกษาจำนวน 791 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-34 ปี (78.8%) มีระดับการศึกษาสูงตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (57.0%) มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คนในระยะเวลา 3 เดือน (47.8%) ติดเชื้อซิฟิลิส (66.9%) ติดเชื้อเอชไอวี (24.5%) และพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น (24.5%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ ระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับปวส. มีโอกาสติดเชื้อซิฟิลิสเป็น 2.2 เท่า ของผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส.ขึ้นไป (AOR=2.21, 95%CI=1.47-3.33) การใช้ถุงยางอนามัยไม่สม่ำเสมอ มีโอกาสติดเชื้อซิฟิลิสเป็น 2.2 เท่า ของผู้ที่ใช้ถุงยางอนามัยสม่ำเสมอ (AOR=2.15, 95%CI=1.43-3.23) และการตรวจไม่พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น มีการติดเชื้อซิฟิลิสสูงถึง 29.2 เท่า ของผู้ที่ตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น (AOR=29.16, 95%CI=18.30-46.46) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับบริการที่คลินิกกามโรค มีการติดเชื้อสูงมากทั้งเอชไอวี ซิฟิลิส และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ โดยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสคือการใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่สม่ำเสมอ ระดับการศึกษาและการไม่พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรณรงค์กระตุ้นให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งทุกช่องทางของการมีเพศสัมพันธ์ให้เข้มข้นและมีความทั่วถึงทุกระดับการศึกษา ร่วมกับบริการการตรวจคัดกรองซิฟิลิสทุกรายแม้ไม่พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ โดยเฉพาะชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับบริการที่คลินิกกามโรค

References

Division of Epidemiology. annual epidemiological surveillance report 2019 [Internet]. Nonthaburi: Division of Epidemiology, Department of Disease Control; 2019 [cited 2022 Jun 28]. Available from: https://apps-doe.moph.go.th/boeeng/download/MIX_AESR_2562.pdf (in Thai)

World Health Organization. Report on global sexually transmitted infection surveillance 2018 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2018 [cited 2022 Jun 28]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277258/9789241565691-eng.pdf

Sexually Transmitted Diseases Clinic, Office of Disease Prevention and Control Region 1 Chiang Mai. Report on the prevention, control/treatment of sexually transmitted diseases (ก.1) monthly. 2017-2021. Chiang Mai.: Office of Disease Prevention and Control Region 1; 2021 (in Thai)

Ishikane M, Arima Y, Itoda I, Yamagishi T, Takahashi T, Matsui T, et al. Case-control study of risk factors for incident syphilis infection among men who have sex with men in Tokyo, Japan. Western Pac Surveill Response J [Internet]. 2019 [cited 2022 May 18];10(4):1-8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7043094/

Mayer KH. Old pathogen, new challenges: a narrative review of the multilevel drivers of syphilis increasing in American men who have sex with men. Sex Transm Dis [Internet]. 2018 [cited 2022 May 20];45(9):S38-S41. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6093307/

Tiyabut A, Kamollerd S, Bunyen R. Factors associated with sexually transmitted diseases among men who have sex with men in Mueang District, Khon Kaen. KKU Journal for Public Health Research [Internet]. 2020 [cited 2023 Jan 17];13(4):50-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/download/243374/167036/ (in Thai)

Yongcharoenchai C. The return of the syphilis, Increased of Sexually transmitted disease in teenager cause by condom use decrease [Internet]. Bangkok: BBC NEWS Thai; 2019 [cited 2022 Jan 20]. Available from: https://www.bbc.com/thai/thailand-48199586 (in Thai)

Phithawutthikorn L. Full paper: characteristics of men who have sex with men infected with syphilis in urban STI clinic: Bangkok [Internet]. Nonthaburi: Division of AIDS and STIs; 2022 [cited 2023 Feb 9]. Available from: https://www.ddc.moph.go.th/das/journal_detail.php?publish=12742&deptcode=das (in Thai)

Mahidol University, Ministry of Education, UNICEF. Review of comprehensive sexuality education in Thailand [Internet]. Bangkok: UNICEF for every child; 2016 [cited 2023 Jan 18]. Available from: https://www.unicef.org/thailand/media/1101/file/20Review20of20Comprehensive20Sexuality20Education20in20Thailand.pdf (in Thai)

Bureau of Reproductive Health, Department of Health. Handbook for integrated sex education and life skills [Internet]. Bangkok: Keawjawjom Printing & Publishing, Suan Sunandha Rajabhat University; 2558 [cited 2023 Jan 18]. Available from: https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/7x027006c2abe84e89b5c85b44a692da94/202011/m_news/30493/189035/file_download/6c8aee39903c2ae29feded1b8d21ba7c.pdf (in Thai)

Yodsanga J, Dabsomdet M, Hanjangsitthi K, Chaichuay P, Booranakhonkhatri U. Factors related with syphilis prevention behavior of technical students. Thai Journal of Public Health and Health Education [Internet]. 2021 [cited 2022 Dec 2022];1(2):58-74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/247771 (in Thai)

Solomon MM, Mayer KH. Evolution of the syphilis epidemic among men who have sex with men. Sexual health [Internet]. 2014 [cited 2022 May 20];12(2):96-102. Available from: https://www.publish.csiro.au/sh/SH14173

Feng Y, Wu Z, Detels R, Qin G, Liu L, Wang X, et al. HIV/STD prevalence among MSM in Chengdu, China and associated risk factors for HIV infection. J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 2010 [cited 2022 May 17];53(Suppl 1):S74-S80. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818821/

Manwong M, Yuwamitr C. Knowledge, attitude, and sexually transmitted disease preventive behaviors among university student men who have sex with men. Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University [Internet]. 2020 [cited 2022 Jun 20];4(1):67-77. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/article/view/247425 (in Thai)

Longkul J, Promthet S. Condom use among men who have sex with men in Khon Kaen Province. KKU Journal for Public Health Research [Internet]. 2012 [cited 2022 Dec 18];5(2):29-38. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/ article/view/118162 (in Thai)

Cai YM, Song YJ, Liu H, Hong FC. Factors associated with syphilis/HIV infection among men who have sex with men in Shenzhen, 2011-2016. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi [Internet]. 2017 [cited 2022 May 20];51(11):994-1000. Available from: https://europepmc.org/article/med/29136744

Green LW, Kreuter MW. health promotion planning: an educational and ecological approach. Can J Public Health [Internet]. 2001 [cited 2023 Mar 18];92(5):384. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6980150/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-28