ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2566

บทความพิเศษ
- การวิเคราะห์เนื้อหาบทความเรื่องโรคเอดส์ของวารสารโรคเอดส์ที่เผยแพร่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555-2564

นิพนธ์ต้นฉบับ
- การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ เขตบริการสุขภาพที่ 10
- การตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7 ชนิด ในกลุ่มหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ด้วยวิธี Multiplex Real-Time PCR
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อซิฟิลิสในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในคลินิกพิเศษกามโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

บทความฟื้นวิชา
- ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-28

ฉบับเต็ม