ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว

ผู้แต่ง

  • วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ แผนกโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • สิรกานต์ เตชะวณิช แผนกโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • กรกต วีรเธียร ฝ่ายเกียกกาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

         ความสำคัญและที่มา: การให้ใยอาหารในผู้ป่วยที่รับอาหารทางสายยางอาจมีผลทำให้เกิดอาการถ่ายเหลวได้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล การเลือกใช้อาหารที่ไม่มีใยอาหารเมื่อผู้ป่วยเจ็บป่วยเฉียบพลันอาจช่วยลดการถ่ายเหลวขณะนอนโรงพยาบาลได้

         จุดประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการให้ใยอาหารชนิดละลายน้ำฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (fructooligo-saccharides,FOS) ในผู้ป่วยที่รับอาหารทางสายยางต่อการเกิดภาวะถ่ายเหลวในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลและระยะเวลาที่เริ่มถ่ายเหลวหลังได้รับใยอาหาร

         ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 46 คนโดยเหลือผู้ป่วย 37 คน สำหรับการวิเคราะห์ (ผู้ป่วยยกเลิกการเข้าร่วมวิจัย 2 คน ข้อมูลผู้ป่วยหายไป 2 คน และเข้าเกณฑ์ถอนออกจากงานวิจัย 5 คน) จากการวิเคราะห์ไม่พบความแตกต่างทางด้านข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มที่ได้รับใยอาหารจะได้รับปริมาณ FOS เฉลี่ย 23.54±3.18 กรัม/กก./วัน และพบว่าการได้รับใยอาหารสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถ่ายเหลว โดยมีคะแนน Bristol Stool Score ≥ 5 และถ่ายอุจจาระ ≥ 3 ครั้ง/วัน มากกว่ากลุ่มที่ได้อาหารผสม dextrin 2.92 เท่า (P = 0.046, CI 1.02-8.370) โดยอาการถ่ายเหลวจะเริ่มเกิดในวันที่ 3 ของการได้รับใยอาหาร FOS ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ FOS ช่วงแรกแล้วถ่ายเหลวมีจำนวนทั้งหมด 8 ราย โดยมี 6 ราย ที่ยังมีอาการถ่ายเหลวต่อเนื่องในช่วงสูตรพัก และ 2 ใน 6 รายนี้ยังมีอาการถ่ายเหลวต่อในช่วงที่ได้ผงหลอก

         สรุป: การได้รับอาหารสายยางที่มี FOS มีผลต่อการเกิดภาวะถ่ายเหลวเพิ่มขึ้นได้ในผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตที่รับอาหารทางสายยางที่นอนโรงพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Malone AM. June. Enteral Formula Selection A Review of Selected Product Categories. Nutrition issue in gastroenterology, series 28. Practical gastroenterology. 2005.

Roberfroid MB, Delzenne NM. Dietary fructans. Annu Rev Nutr 1998;18:117-43.

Rumessen JJ, Bodé S, Hamberg O, Gudmand-Høyer E. Fructans of Jerusalem artichokes: intestinal transport, absorption, fermentation, and influence on blood

glucose, insulin, and C-peptide responses in healthy subjects. Am J Clin Nutr 1990;52:675-81.

Rushdi TA, Pichard C, Khater YH. Control of diarrhea by fiber-enriched diet in ICU patients on enteral nutrition: a prospective randomized controlled trial. Clin

Nutr 2004;23(6):1344-52.

Spapen H, Diltoer M, Van Malderen C, Opdenacker G, Suys E, Huyghens L. Soluble fiber reduces the incidence of diarrhea in septic patients receiving total

enteral nutrition: a prospective, double-blind, randomized, and controlled trial. Clin Nutr 2001;20(4):301-5.

Schneider SM, Girard-Pipau F, Anty R, van der Linde EG, Philipsen-Geerling BJ, Knol J, et al. Effects of total enteral nutrition supplemented with a multifibre

mix on faecal short-chain fatty acids and microbiota. Clin Nutr 2006;25:82-90.

Yang G, Wu X-T, Zhou Y, Wang Y-L. Application of dietary fiber in clinical enteralnutrition-A meta-analysis of randomized controlled trials. World J Gastroenterol 2005;11(25):3935-8.

Tarleton SM, Kraft CA. Fiber-Enriched enteral formulae advantageous or adding fuel to the Fire? Practical

gastroenterology 2013(Nutrition issues in gastroenterology, series#124).

Williams CM, Jackson KG. Inulin and oligofructose: effects on lipid metabolism from human studies. British Journal of Nutrition 2002;87(2):261-4.

Anette Pedersen, Brittmarie Sandstrom. The effect of ingestion of inulin on blood lipids and gastrointestinal symptoms in healthy females.British Journal of

Nutrition 1997;78:215-22.

Causey JL, Feirtag JM, Gallaher DD. Effects of dietary inulin on serum lipids, blood glucose and the gastrointestinal environment in hypercholesterolemic men. Nutrition Research 2000;20(2):191-201.

David C Frankenfield and Peter L Bayer. Soy-polysaccharides fiber:effect in diarrhea on tube fed,head injured patient. Am J clin Nutr 1989;50:533-8.

กรมอนามัย. ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันและแนวทางการบริโภคสำหรับคนไทย. 2532.

Lewis S, Burmeister S, Cohen S, Brazier J, Awasthi

A. Failure of dietary oligofructose to prevent antibiotic-associated diarrhoea. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2005;21(4):469-77.

Borromei C, Careri M, Cavazza A. Evaluation of fructooligosaccharides and inulins as potentially health benefiting food ingredients by HPAEC-PED and

MALDI-TOF MS. International Journal of Analytical Chemistry. 2009; article 530639.

Lewis S, Burmeister S, Brazier J. Effect of the prebiotic oligofructose on relapse of clostridium difficileassociated diarrhea- A Randomized, Controlled Study.

Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3:442-8.

Vrese Md, Marteau PR. Probiotics and prebiotics effects on diarrhea. J Nutr 2007;137:803S-11.

Hunter JO, Tuffnell Q, Lee AJ. Controlled trial of oligofructose in the management of irritable bowel syndrome. J Nutr 1999;129:1451S-3.

Pearce CB. Enteral feeding. Nasogastric, nasojejunal, percutaneous endoscopic gastrostomy, or jejunostomy:its indications and limitations. Postgrad Med J.

;78:198-204.

Elia M, Engfer MB, Green CJ, Silk DB. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibre-containing enteral formulae. Alimen

Pharmacol Ther 2008;27(2):120-45.

Khalil L, et al. The effect of enteral fibre-containing feeds on stool parameters in the post-surgical period Singapore Med J 1998;39(4):156-9.

Silk DB. Fibre and enteral nutrition. Gut 1989;30:246-64.

Frankenfield DC, Beyer PL. Soy-polysaccharide fibre:effect on diarrhoea in tube-fed, head-injured patients. Am J Clin Nutr 1989;50:533-8

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-07-08