แนวทางปฏิบัติการประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ด้วยแบบฟอร์ม NT2013

ผู้แต่ง

  • บุชชา พราหมณสุทธิ์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • วิบูลย์ ตระกูลฮุน

คำสำคัญ:

การประเมินภาวะโภชนาการ, การคัดกรองภาวะโภชนาการ, แบบประเมิน BNT-NT 2013

บทคัดย่อ

การประเมินและคัดกรองภาวะทุพโภชนาการเป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโภชนบำบัด ในปีค.ศ.2000 ผู้เขียนได้นำเสนอแบบฟอร์มการประเมินและคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ BNT (Bhumibol Adulyadej Hospital Nutrition Triage) และ ได้ศึกษาวิจัยปรับปรุงเนื้อหามาตามลำดับจนกระทั่งแบบฟอร์มได้ถูกนำไปใช้ในหลายโรงพยาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นแบบฟอร์ม NT (Nutrition Triage) ต่อมาในปีค.ศ.2013 ได้จัดเรียงเนื้อหาการประเมินในแบบฟอร์ม ให้เป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับแนวความคิดเห็นใหม่สากล (The Consensus Statement 2012 of A.S.P.E.N., ESPEN, and the Academy of Nutrition and Dietetics) และ ใช้ชื่อเป็น NT2013  โดยวัตถุประสงค์ในการนำเสนอบทความนี้ เพื่อทบทวนความรู้ ฟื้นฟูความเข้าใจในความหมายและเนื้อหา ในการใช้แบบประเมิน NT2013 เพื่อความชัดเจนและเป็นปัจจุบันมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิตะพันธ์กุลเจน, สารสิน กิตติโพวานนท์. Comparative study : BNT vs SGA on nutrition screening & assessment in surgical patients. การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน, การประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช;2545.

จารยะพันธุ์ รหัท, เกตุ ชูพันธ์. The prevalence of malnutrition in surgical patients in Bhumibol Adulyadej Hospital. การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน, การประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช;2549.

ศิริกัญญา สมศรี. The prevalence of malnutrition in gynae-oncologic inpatients in Bhumibol Adulyadej Hospital กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลเดช; 2553.

Pibul K, Techapongsatorn S, Thiengthiantham R, Manomaipiboon A, Trakulhoon V. Nutrition assessment for 200 surgical patients by BNT and SGA. Faculty of Medicine Vachira Hospital. The Thai Journal of Surgery 2011;32:45-8.

วิทยา ศรีดามา, วิบูลย์ ตระกูลฮุน. การวินิจฉัยภาวะ แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2553;1:191-217.

White JV, Guenter P, Jensen GL, Malone A, Schofield M, Academy Malnutrition Work Group et al. Consensus statement : Academy of Nutrition and Dietetics and the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition : characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition). JPEN J Parenter Enteral Nutr 2012; 36:275-83.

Malone A, Hamilton The Academy of Nutrition and Dietetics /The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Consensus Malnutrition Characteristics : application in practice. Nutr Clin Pract 2013;28:639-50.

Jensen GL, Mirtallo J, Compher C, Dhaliwal P, Forbes A, Grijalba RF, et al. Adult starvation and disease related malnutrition : a rational approach for etiology-based diagnosis in the clinical practice setting from the International Consensus Guideline JPEN J Parenter Enteral Nutr 2010;34:156-9.

Mueller C, Compher C, Druyan ME. The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.P.E.N. clinical guidelines: nutrition screening, assessment, and intervention. JPEN J Parent EntNutr 2011; 35: 16-24.

ARDS Network. : IBW Formula. NEJM. May 2000, 342 (18):1301-08)

International classification of adult BMI. Asian & Pacific population.WHO 2004

Silverman EK, Crapo JD, Make BJ. Chronic obstructive pulmonary disease. In: Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J., editors. Harrison ‘s Principles of Internal Medicine. 20th New York: McGraw-Hill Education; 2018: p.1996.

Garney MG, Hoofnagle JH. Approach to the patient with liver disease. In: Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J., editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. 20thedition, New York: McGraw-Hill Education; 2018: p.2337.

ประเสริฐ ธนกิจจารุ. สถานการณ์ปัจจุบันของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย; วารสารกรมการแพทย์;กันยายน-ตุลาคม 2558และChronic Kidney Disease in Adults 2015; สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2555-2557.

Kress JP, Hall JB. Approach to the patient with critical illness. In: Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J., editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. 20thNew York: McGraw-Hill Education; 2018: p.2023.

Raith EP, Udy AA, Bailey M, McGloughlin S, MacIsaac C, Bellomo R, et al. Prognostic accuracy of the SOFA Score, SIRS Criteria, and qSOFA Score for in hospital mortality among adults with suspected infection admitted to the intensive care unit. JAMA. 2017;317(3):290-300.

Gyawali B, Ramakrishna K, Dhamoon AS. Sepsis: The evolution in definition, pathophysiology, and management. SAGE Open Med. 2019; 7: 2050312119835043.

Mandell LA, Wunderink R. Pneumonia. In: Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J., editors. Harrison ‘s Principles of Internal Medicine. 20th New York: McGraw-Hill Education; 2018: p.908.

Friedstat J, Fred WE, Gibran. Burns. In: Brunicardi FC, Dana KA, Billiar TR, et al. Schwartz’s Principle of Surgery; 10th New York: McGraw-Hill Education; 2015: p.227.

Berger MM. Nutrition Support in burns Patients. In: Sobotka L, Allison PS, Meire RF, et al. Basic in Clinical Nutrition. ESPEN 4th edition, 2011, p. 563)

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29

Most read articles by the same author(s)