ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

					ดู ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

แนวทางเวชปฏิบัติ

  • คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561

    ศิรินทร์ จิวากานนท์, ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย, วีระเดช พิศประเสริฐ, อาคม นงนุช, กุลวิชย์ ตรองตระกูล, ไกรวิพร เกียรติสุนทร, ชนิดา ปโชติการ, ดาราพร รุ้งพราย, ศานิต วิชานศวกุล, จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล, นันทพร เติมพรเลิศ, ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม, สิรกานต์ เตชะวณิช, อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ, จริยา บุญภัทรรักษา, นัธิดา บุญกาญจน์, ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์, ส่งศรี แก้วถนอม
    18-67

บทความทบทวนวิชาการ