คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง

 • ศิรินทร์ จิวากานนท์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วีระเดช พิศประเสริฐ สาขาวิชาโภชนวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาคม นงนุช หน่วยไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กุลวิชย์ ตรองตระกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ไกรวิพร เกียรติสุนทร สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชนิดา ปโชติการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดาราพร รุ้งพราย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศานิต วิชานศวกุล หน่วยโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล แผนกอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาลชลประทาน)
 • นันทพร เติมพรเลิศ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สิรกานต์ เตชะวณิช หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จริยา บุญภัทรรักษา หน่วยโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • นัธิดา บุญกาญจน์ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ หน่วยไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ส่งศรี แก้วถนอม งานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช

คำสำคัญ:

โภชนบำบัด, โภชนาการ, โรคไต, ผู้ใหญ่, ผู้ป่วย, คำแนะนำ

บทคัดย่อ

ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ แต่ถูกละเลยจากบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลกระทบในทางลบต่อการทำงานของไต การรักษาความเจ็บป่วยที่ไม่ได้ประสิทธิผล การนอนโรงพยาบาลที่นานมากขึ้น ดังนั้นการดูแลทางโภชนาการเริ่มตั้งแต่การคัดกรองและประเมินผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงการให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายในการรักษา สิ่งสำคัญยิ่งในการดูแลทางโภชนาการแก่ผู้ป่วยจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ฉบับนี้จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนและทันยุคสมัย โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการเพื่อทำให้ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ในประเทศไทยมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pirlich M, Schutz T, Kemps M, Luhman N, Minko N, Lubke HJ, et al. Social risk factors for hospital malnutrition. Nutrition. 2005;21(3):295-300.

Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

Sobotka L, Allison S. Basics in clinical nutrition: Galēn; 2011.

Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J, Cano N, Chauveau P, Cuppari L, et al. A proposed nomenclature and diagnostic criteria for protein-energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney Int. 2008;73(4):391-8.

Rambod M, Bross R, Zitterkoph J, Benner D, Pithia J, Colman S, et al. Association of Malnutrition-Inflammation Score with quality of life and mortality in hemodialysis patients: a 5-year prospective cohort study. Am J Kidney Dis. 2009;53(2):298-309.

Lopes AA, Bragg-Gresham JL, Elder SJ, Ginsberg N, Goodkin DA, Pifer T, et al. Independent and joint associations of nutritional status indicators with mortality risk among chronic hemodialysis patients in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). J Ren Nutr. 2010;20(4):224-34.

Dong J, Li Y, Xu Y, Xu R. Daily protein intake and survival in patients on peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant. 2011;26(11):3715-21.

Amparo F, Cordeiro A, Carrero J, Cuppari L, Lindholm B, Amodeo C, et al. ISRNM criteria as a superior nutritional scoring system associated with cardiovascular events and mortality in nondialysis-dependent chronic kidney disease patients. Kidney Res Clin Pract. 2012;31(2):A42.

Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010;39(4):412-23.

Fielding RA, Vellas B, Evans WJ, Bhasin S, Morley JE, Newman AB, et al. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults. Current consensus definition: prevalence, etiology, and consequences. International working group on sarcopenia. J Am Med Dir Assoc. 2011;12(4):249-56.

Morley JE, Abbatecola AM, Argiles JM, Baracos V, Bauer J, Bhasin S, et al. Sarcopenia with limited mobility: an international consensus. J Am Med Dir Assoc. 2011;12(6):403-9.

Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-56.

Souza VA, Oliveira D, Barbosa SR, Correa J, Colugnati FAB, Mansur HN, et al. Sarcopenia in patients with chronic kidney disease not yet on dialysis: Analysis of the prevalence and associated factors. PLoS One. 2017;12(4):e0176230.

Theou O, Cann L, Blodgett J, Wallace LM, Brothers TD, Rockwood K. Modifications to the frailty phenotype criteria: Systematic review of the current literature and investigation of 262 frailty phenotypes in the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe. Ageing Res Rev. 2015;21:78-94.

Stenvinkel P, Zoccali C, Ikizler TA. Obesity in CKD--what should nephrologists know? J Am Soc Nephrol. 2013;24(11):1727-36.

Nixon AC, Bampouras TM, Pendleton N, Woywodt A, Mitra S, Dhaygude A. Frailty and chronic kidney disease: current evidence and continuing uncertainties. Clin Kidney J. 2018;11(2):236-45.

Stenholm S, Harris TB, Rantanen T, Visser M, Kritchevsky SB, Ferrucci L. Sarcopenic obesity: definition, cause and consequences. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11(6):693-700.

SPENT. Clinical Practice Recommendation for the nutrition management in adult hospitalized patients. 2017.

Ikizler TA, Hakim RM. Nutrition in end-stage renal disease. Kidney Int. 1996;50(2):343-57.

National Kidney F. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39(2 Suppl 1):S1-266.

Ikizler TA, Cano NJ, Franch H, Fouque D, Himmelfarb J, Kalantar-Zadeh K, et al. Prevention and treatment of protein energy wasting in chronic kidney disease patients: a consensus statement by the International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Kidney Int. 2013;84(6):1096-107.

Kalantar-Zadeh K, Cano NJ, Budde K, Chazot C, Kovesdy CP, Mak RH, et al. Diets and enteral supplements for improving outcomes in chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2011;7(7):369-84.

Sabatino A, Regolisti G, Karupaiah T, Sahathevan S, Sadu Singh BK, Khor BH, et al. Protein-energy wasting and nutritional supplementation in patients with end-stage renal disease on hemodialysis. Clin Nutr. 2017;36(3):663-71.

Boaz M, Smetana S, Weinstein T, Matas Z, Gafter U, Iaina A, et al. Secondary prevention with antioxidants of cardiovascular disease in endstage renal disease (SPACE): randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2000;356(9237):1213-8.

Adequacy of dialysis and nutrition in continuous peritoneal dialysis: association with clinical outcomes. Canada-USA (CANUSA) Peritoneal Dialysis Study Group. J Am Soc Nephrol. 1996;7(2):198-207.

Jones CH, Newstead CG, Will EJ, Smye SW, Davison AM. Assessment of nutritional status in CAPD patients: serum albumin is not a useful measure. Nephrol Dial Transplant. 1997;12(7):1406-13.

Kopple JD. National kidney foundation K/DOQI clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. Am J Kidney Dis. 2001;37(1 Suppl 2):S66-70.

Lim SL, Lin XH, Daniels L. Seven-Point Subjective Global Assessment Is More Time Sensitive Than Conventional Subjective Global Assessment in Detecting Nutrition Changes. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(7):966-72.

Visser R, Dekker FW, Boeschoten EW, Stevens P, Krediet RT. Reliability of the 7-point subjective global assessment scale in assessing nutritional status of dialysis patients. Adv Perit Dial. 1999;15:222-5.

Kalantar-Zadeh K, Kopple JD, Block G, Humphreys MH. A malnutrition-inflammation score is correlated with morbidity and mortality in maintenance hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2001;38(6):1251-63.

Cano NJ, Aparicio M, Brunori G, Carrero JJ, Cianciaruso B, Fiaccadori E, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: adult renal failure. Clin Nutr. 2009;28(4):401-14.

Feinstein EI, Blumenkrantz MJ, Healy M, Koffler A, Silberman H, Massry SG, et al. Clinical and metabolic responses to parenteral nutrition in acute renal failure. A controlled double-blind study. Medicine (Baltimore). 1981;60(2):124-37.

Mirtallo JM, Schneider PJ, Mavko K, Ruberg RL, Fabri PJ. A comparison of essential and general amino acid infusions in the nutritional support of patients with compromised renal function. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1982;6(2):109-13.

Feinstein EI, Kopple JD, Silberman H, Massry SG. Total parenteral nutrition with high or low nitrogen intakes in patients with acute renal failure. Kidney Int Suppl. 1983;16:S319-23.

Fiaccadori E, Maggiore U, Giacosa R, Rotelli C, Picetti E, Sagripanti S, et al. Enteral nutrition in patients with acute renal failure. Kidney Int. 2004;65(3):999-1008.

Brown RO, Compher C. A.S.P.E.N. clinical guidelines: nutrition support in adult acute and chronic renal failure. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010;34(4):366-77.

Maursetter L, Kight CE, Mennig J, Hofmann RM. Review of the mechanism and nutrition recommendations for patients undergoing continuous renal replacement therapy. Nutr Clin Pract. 2011;26(4):382-90.

Basi S, Pupim LB, Simmons EM, Sezer MT, Shyr Y, Freedman S, et al. Insulin resistance in critically ill patients with acute renal failure. Am J Physiol Renal Physiol. 2005;289(2):F259-64.

Levin A, Stevens PE, Bilous RW, Coresh J, De Francisco AL, De Jong PE, et al. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int. 2013;3(1):1-150.

McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159-211.

McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159-211.

Gervasio JM, Garmon WP, Holowatyj M. Nutrition support in acute kidney injury. Nutr Clin Pract. 2011;26(4):374-81.

McCarthy MS, Phipps SC. Special nutrition challenges: current approach to acute kidney injury. Nutr Clin Pract. 2014;29(1):56-62.

Cano N, Fiaccadori E, Tesinsky P, Toigo G, Druml W, Kuhlmann M, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult renal failure. Clin Nutr. 2006;25(2):295-310.

Fiaccadori E, Maggiore U, Rotelli C, Giacosa R, Picetti E, Parenti E, et al. Effects of different energy intakes on nitrogen balance in patients with acute renal failure: a pilot study. Nephrol Dial Transplant. 2005;20(9):1976-80.

Druml W. Nutritional management of acute renal failure. J Ren Nutr. 2005;15(1):63-70.

Fiaccadori E, Regolisti G, Cabassi A. Specific nutritional problems in acute kidney injury, treated with non-dialysis and dialytic modalities. NDT Plus. 2010;3(1):1-7.

Wiesen P, Van Overmeire L, Delanaye P, Dubois B, Preiser JC. Nutrition disorders during acute renal failure and renal replacement therapy. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2011;35(2):217-22.

Druml W. Metabolic aspects of continuous renal replacement therapies. Kidney Int Suppl. 1999(72):S56-61.

Friedman AL, Chesney RW, Gilbert EF, Gilchrist KW, Latorraca R, Segar WE. Secondary oxalosis as a complication of parenteral alimentation in acute renal failure. Am J Nephrol. 1983;3(5):248-52.

Wooley JA, Btaiche IF, Good KL. Metabolic and nutritional aspects of acute renal failure in critically ill patients requiring continuous renal replacement therapy. Nutr Clin Pract. 2005;20(2):176-91.

Berger MM, Shenkin A, Revelly JP, Roberts E, Cayeux MC, Baines M, et al. Copper, selenium, zinc, and thiamine balances during continuous venovenous hemodiafiltration in critically ill patients. Am J Clin Nutr. 2004;80(2):410-6.

Gerlach TH, Zile MH. Upregulation of serum retinol in experimental acute renal failure. Faseb j. 1990;4(8):2511-7.

Fiaccadori E, Regolisti G, Maggiore U. Specialized nutritional support interventions in critically ill patients on renal replacement therapy. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013;16(2):217-24.

Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron Clin Pract. 2012;120(4):c179-84.

Scheinkestel CD, Kar L, Marshall K, Bailey M, Davies A, Nyulasi I, et al. Prospective randomized trial to assess caloric and protein needs of critically Ill, anuric, ventilated patients requiring continuous renal replacement therapy. Nutrition. 2003;19(11-12):909-16.

Chiolero R, Berger MM. Nutritional support during renal replacement therapy. Contrib Nephrol. 2007;156:267-74.

Kalista-Richards M. The kidney: medical nutrition therapy--yesterday and today. Nutr Clin Pract. 2011;26(2):143-50.

McClave SA, Martindale RG, Vanek VW, McCarthy M, Roberts P, Taylor B, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009;33(3):277-316.

Kopple JD, Monteon FJ, Shaib JK. Effect of energy intake on nitrogen metabolism in nondialyzed patients with chronic renal failure. Kidney Int. 1986;29(3):734-42.

Schneeweiss B, Graninger W, Stockenhuber F, Druml W, Ferenci P, Eichinger S, et al. Energy metabolism in acute and chronic renal failure. Am J Clin Nutr. 1990;52(4):596-601.

Neyra R, Chen KY, Sun M, Shyr Y, Hakim RM, Ikizler TA. Increased resting energy expenditure in patients with end-stage renal disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2003;27(1):36-42.

Initiative NKFKDOQ. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. Am J Kidney Dis. 2000;35(2):S1-S140.

Clinical Practice Recommendation for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease in Adults. The Nephrology Society of Thailand. 2015.

Mafra D, Deleaval P, Teta D, Cleaud C, Perrot MJ, Rognon S, et al. New measurements of energy expenditure and physical activity in chronic kidney disease. J Ren Nutr. 2009;19(1):16-9.

Avesani CM, Kamimura MA, Cuppari L. Energy expenditure in chronic kidney disease patients. J Ren Nutr. 2011;21(1):27-30.

Kalantar-Zadeh K, Fouque D. Nutritional Management of Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2017;377(18):1765-76.

Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2000;35(6 Suppl 2):S1-140.

Rhee CM, Ahmadi SF, Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K. Low-protein diet for conservative management of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2018;9(2):235-45.

Garneata L, Stancu A, Dragomir D, Stefan G, Mircescu G. Ketoanalogue-Supplemented Vegetarian Very Low-Protein Diet and CKD Progression. J Am Soc Nephrol. 2016;27(7):2164-76.

Shah AP, Kalantar-Zadeh K, Kopple JD. Is there a role for ketoacid supplements in the management of CKD? Am J Kidney Dis. 2015;65(5):659-73.

Wu CH, Yang YW, Hung SC, Kuo KL, Wu KD, Wu VC, et al. Ketoanalogues supplementation decreases dialysis and mortality risk in patients with anemic advanced chronic kidney disease. PLoS One. 2017;12(5):e0176847.

Knight EL, Stampfer MJ, Hankinson SE, Spiegelman D, Curhan GC. The impact of protein intake on renal function decline in women with normal renal function or mild renal insufficiency. Ann Intern Med. 2003;138(6):460-7.

Bailey JL, Franch HA. Nutritional considerations in kidney disease: Core Curriculum 2010. Am J Kidney Dis. 2010;55(6):1146-61.

Kovesdy CP, Kopple JD, Kalantar-Zadeh K. Management of protein-energy wasting in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: reconciling low protein intake with nutritional therapy. Am J Clin Nutr. 2013;97(6):1163-77.

Akeparakorn W, Satheannoppakao W. The 4th Food consumption survey report of Thai people. National Library of Thailand Cataloging in Publication Data. 2011.

Williams KA, Sr., Krause AJ, Shearer S, Devries S. The 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee Report Concerning Dietary Cholesterol. Am J Cardiol. 2015;116(9):1479-80.

American Diabetes A. 4. Lifestyle Management: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41(Suppl 1):S38-S50.

Sacks FM, Lichtenstein AH, Wu JHY, Appel LJ, Creager MA, Kris-Etherton PM, et al. Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2017;136(3):e1-e23.

Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD, de Jesus JM, Houston Miller N, Hubbard VS, et al. 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;129(25 Suppl 2):S76-99.

Siscovick DS, Barringer TA, Fretts AM, Wu JH, Lichtenstein AH, Costello RB, et al. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid (Fish Oil) Supplementation and the Prevention of Clinical Cardiovascular Disease: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2017;135(15):e867-e84.

Rimm EB, Appel LJ, Chiuve SE, Djousse L, Engler MB, Kris-Etherton PM, et al. Seafood Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cardiovascular Disease: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2018.

Chazot C, Kopple JD. Vitamin Metabolism and Requirements in Renal Disease and Renal Failure. 2013:351-82.

Stein G, Sperschneider H, Koppe S. Vitamin levels in chronic renal failure and need for supplementation. Blood Purif. 1985;3(1-3):52-62.

Pollock C, Voss D, Hodson E, Crompton C, Caring for Australasians with Renal I. The CARI guidelines. Nutrition and growth in kidney disease. Nephrology (Carlton). 2005;10 Suppl 5:S177-230.

Bailey JL, Franch HA. Nutritional Considerations in Kidney Disease: Core Curriculum 2010. American Journal of Kidney Diseases.55(6):1146-61.

Suter PM, Vetter W. Diuretics and vitamin B1: are diuretics a risk factor for thiamin malnutrition? Nutr Rev. 2000;58(10):319-23.

Canavese C, Petrarulo M, Massarenti P, Berutti S, Fenoglio R, Pauletto D, et al. Long-term, low-dose, intravenous vitamin C leads to plasma calcium oxalate supersaturation in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2005;45(3):540-9.

Balcke P, Schmidt P, Zazgornik J, Kopsa H, Haubenstock A. Ascorbic acid aggravates secondary hyperoxalemia in patients on chronic hemodialysis. Ann Intern Med. 1984;101(3):344-5.

Ono K. Secondary hyperoxalemia caused by vitamin C supplementation in regular hemodialysis patients. Clin Nephrol. 1986;26(5):239-43.

Toigo G, Aparicio M, Attman PO, Cano N, Cianciaruso B, Engel B, et al. Expert Working Group report on nutrition in adult patients with renal insufficiency (part 1 of 2). Clin Nutr. 2000;19(3):197-207.

Kopple JD. Nutritional Management of Renal Disease 3rd Edition. 2013.

Ministry of Public Health of Thailand. Dietary Reference Intake (DRI) for Thai. 2003:341-7.

Isakova T, Nickolas TL, Denburg M, Yarlagadda S, Weiner DE, Gutierrez OM, et al. KDOQI US Commentary on the 2017 KDIGO Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Am J Kidney Dis. 2017;70(6):737-51.

Group KDIGOC-MW. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl. 2009(113):S1.

Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(7):1911-30.

He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev. 2013(4):CD004937.

O'Donnell M, Mente A, Yusuf S. Sodium intake and cardiovascular health. Circ Res. 2015;116(6):1046-57.

Swift PA, Markandu ND, Sagnella GA, He FJ, MacGregor GA. Modest salt reduction reduces blood pressure and urine protein excretion in black hypertensives: a randomized control trial. Hypertension. 2005;46(2):308-12.

Bellizzi V, Di Iorio BR, De Nicola L, Minutolo R, Zamboli P, Trucillo P, et al. Very low protein diet supplemented with ketoanalogs improves blood pressure control in chronic kidney disease. Kidney Int. 2007;71(3):245-51.

Slagman MC, Waanders F, Hemmelder MH, Woittiez AJ, Janssen WM, Lambers Heerspink HJ, et al. Moderate dietary sodium restriction added to angiotensin converting enzyme inhibition compared with dual blockade in lowering proteinuria and blood pressure: randomised controlled trial. BMJ. 2011;343:d4366.

McMahon EJ, Bauer JD, Hawley CM, Isbel NM, Stowasser M, Johnson DW, et al. A randomized trial of dietary sodium restriction in CKD. J Am Soc Nephrol. 2013;24(12):2096-103.

Saran R, Padilla RL, Gillespie BW, Heung M, Hummel SL, Derebail VK, et al. A Randomized Crossover Trial of Dietary Sodium Restriction in Stage 3-4 CKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12(3):399-407.

He J, Mills KT, Appel LJ, Yang W, Chen J, Lee BT, et al. Urinary Sodium and Potassium Excretion and CKD Progression. J Am Soc Nephrol. 2016;27(4):1202-12.

Mills KT, Chen J, Yang W, Appel LJ, Kusek JW, Alper A, et al. Sodium Excretion and the Risk of Cardiovascular Disease in Patients With Chronic Kidney Disease. JAMA. 2016;315(20):2200-10.

Nakhoul GN, Huang H, Arrigain S, Jolly SE, Schold JD, Nally JV, Jr., et al. Serum Potassium, End-Stage Renal Disease and Mortality in Chronic Kidney Disease. Am J Nephrol. 2015;41(6):456-63.

Chen Y, Sang Y, Ballew SH, Tin A, Chang AR, Matsushita K, et al. Race, Serum Potassium, and Associations With ESRD and Mortality. Am J Kidney Dis. 2017;70(2):244-51.

Cano N, Fiaccadori E, Tesinsky P, Toigo G, Druml W, Dgem, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult renal failure. Clin Nutr. 2006;25(2):295-310.

Palmer SC, Hayen A, Macaskill P, Pellegrini F, Craig JC, Elder GJ, et al. Serum levels of phosphorus, parathyroid hormone, and calcium and risks of death and cardiovascular disease in individuals with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2011;305(11):1119-27.

Adeney KL, Siscovick DS, Ix JH, Seliger SL, Shlipak MG, Jenny NS, et al. Association of serum phosphate with vascular and valvular calcification in moderate CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20(2):381-7.

Zoccali C, Ruggenenti P, Perna A, Leonardis D, Tripepi R, Tripepi G, et al. Phosphate may promote CKD progression and attenuate renoprotective effect of ACE inhibition. J Am Soc Nephrol. 2011;22(10):1923-30.

National Kidney F. K/DOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and disease in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2003;42(4 Suppl 3):S1-201.

Ikizler TA, Pupim LB, Brouillette JR, Levenhagen DK, Farmer K, Hakim RM, et al. Hemodialysis stimulates muscle and whole body protein loss and alters substrate oxidation. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002;282(1):E107-16.

Rao M, Sharma M, Juneja R, Jacob S, Jacob CK. Calculated nitrogen balance in hemodialysis patients: influence of protein intake. Kidney Int. 2000;58(1):336-45.

Vaziri ND. Dyslipidemia of chronic renal failure: the nature, mechanisms, and potential consequences. Am J Physiol Renal Physiol. 2006;290(2):F262-72.

Dasgupta A, Kenny MA, Ahmad S. Abnormal fatty acid profile in chronic hemodialysis patients: possible deficiency of essential fatty acids. Clin Physiol Biochem. 1990;8(5):238-43.

Fouque D, Vennegoor M, ter Wee P, Wanner C, Basci A, Canaud B, et al. EBPG guideline on nutrition. Nephrol Dial Transplant. 2007;22 Suppl 2:ii45-87.

Lim VS, Flanigan MJ. Protein intake in patients with renal failure: comments on the current NKF-DOQI guidelines for nutrition in chronic renal failure. Semin Dial. 2001;14(3):150-2.

Toigo G, Aparicio M, Attman PO, Cano N, Cianciaruso B, Engel B, et al. Expert working group report on nutrition in adult patients with renal insufficiency (Part 2 of 2). Clin Nutr. 2000;19(4):281-91.

Lu RJ, Zhu SM, Tang FL, Zhu XS, Fan ZD, Wang GL, et al. Effects of vitamin D or its analogues on the mortality of patients with chronic kidney disease: an updated systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 2017;71(6):683-93.

de Luis D, Bustamante J. [Nutritional aspects in renal failure]. Nefrologia. 2008;28(3):333-42.

Assimon MM, Wenger JB, Wang L, Flythe JE. Ultrafiltration Rate and Mortality in Maintenance Hemodialysis Patients. Am J Kidney Dis. 2016;68(6):911-22.

Cano N, Labastie-Coeyrehourq J, Lacombe P, Stroumza P, di Costanzo-Dufetel J, Durbec JP, et al. Perdialytic parenteral nutrition with lipids and amino acids in malnourished hemodialysis patients. Am J Clin Nutr. 1990;52(4):726-30.

Cano NJ, Fouque D, Roth H, Aparicio M, Azar R, Canaud B, et al. Intradialytic parenteral nutrition does not improve survival in malnourished hemodialysis patients: a 2-year multicenter, prospective, randomized study. J Am Soc Nephrol. 2007;18(9):2583-91.

Johansson L. Nutrition in Older Adults on Peritoneal Dialysis. Perit Dial Int. 2015;35(6):655-8.

Chapter 5: Triglyceride-lowering treatment in adults. Kidney Int Suppl (2011). 2013;3(3):284-5.

Kalantar-Zadeh K, Kovesdy CP, Bross R, Benner D, Noori N, Murali SB, et al. Design and development of a dialysis food frequency questionnaire. J Ren Nutr. 2011;21(3):257-62.

Krishnamurthy VM, Wei G, Baird BC, Murtaugh M, Chonchol MB, Raphael KL, et al. High dietary fiber intake is associated with decreased inflammation and all-cause mortality in patients with chronic kidney disease. Kidney Int. 2012;81(3):300-6.

Lu L, Huang YF, Wang MQ, Chen DX, Wan H, Wei LB, et al. Dietary fiber intake is associated with chronic kidney disease (CKD) progression and cardiovascular risk, but not protein nutritional status, in adults with CKD. Asia Pac J Clin Nutr. 2017;26(4):598-605.

Kaysen GA, Gambertoglio J, Jimenez I, Jones H, Hutchison FN. Effect of dietary protein intake on albumin homeostasis in nephrotic patients. Kidney Int. 1986;29(2):572-7.

Kaysen GA, Webster S, Al-Bander H, Jones H, Jr., Hutchison FN. High-protein diets augment albuminuria in rats with Heymann nephritis by angiotensin II-dependent and -independent mechanisms. Miner Electrolyte Metab. 1998;24(4):238-45.

Al-Bander H, Kaysen GA. Ineffectiveness of dietary protein augmentation in the management of the nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol. 1991;5(4):482-6.

Clark EC, Nath KA, Hostetter MK, Hostetter TH. Role of ammonia in tubulointerstitial injury. Miner Electrolyte Metab. 1990;16(5):315-21.

Schoolwerth AC, Sandler RS, Hoffman PM, Klahr S. Effects of nephron reduction and dietary protein content on renal ammoniagenesis in the rat. Kidney Int. 1975;7(6):397-404.

Rosenberg ME, Swanson JE, Thomas BL, Hostetter TH. Glomerular and hormonal responses to dietary protein intake in human renal disease. Am J Physiol. 1987;253(6 Pt 2):F1083-90.

Burton CJ, Combe C, Walls J, Harris KP. Secretion of chemokines and cytokines by human tubular epithelial cells in response to proteins. Nephrol Dial Transplant. 1999;14(11):2628-33.

Nath KA. Tubulointerstitial changes as a major determinant in the progression of renal damage. Am J Kidney Dis. 1992;20(1):1-17.

Kaysen GA, al-Bander H, Martin VI, Jones H, Jr., Hutchison FN. Branched-chain amino acids augment neither albuminuria nor albumin synthesis in nephrotic rats. Am J Physiol. 1991;260(2 Pt 2):R177-84.

Claris-Appiani A, Assael BM, Tirelli AS, Marra G, Cavanna G. Lack of glomerular hemodynamic stimulation after infusion of branched-chain amino acids. Kidney Int. 1988;33(1):91-4.

D'Amico G, Gentile MG, Manna G, Fellin G, Ciceri R, Cofano F, et al. Effect of vegetarian soy diet on hyperlipidaemia in nephrotic syndrome. Lancet. 1992;339(8802):1131-4.

D'Amico G, Gentile MG. Effect of dietary manipulation on the lipid abnormalities and urinary protein loss in nephrotic patients. Miner Electrolyte Metab. 1992;18(2-5):203-6.

Gentile MG, Fellin G, Cofano F, Delle Fave A, Manna G, Ciceri R, et al. Treatment of proteinuric patients with a vegetarian soy diet and fish oil. Clin Nephrol. 1993;40(6):315-20.

Barsotti G, Morelli E, Cupisti A, Bertoncini P, Giovannetti S. A special, supplemented 'vegan' diet for nephrotic patients. Am J Nephrol. 1991;11(5):380-5.

Don BR, Kaysen GA, Hutchison FN, Schambelan M. The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition and dietary protein restriction in the treatment of proteinuria. Am J Kidney Dis. 1991;17(1):10-7.

Don BR, Wada L, Kaysen GA, Schambelan M. Effect of dietary protein restriction and angiotensin converting enzyme inhibition on protein metabolism in the nephrotic syndrome. Kidney Int Suppl. 1989;27:S163-7.

Guarnieri GF, Toigo G, Situlin R, Carraro M, Tamaro G, Lucchesli A, et al. Nutritional state in patients on long-term low-protein diet or with nephrotic syndrome. Kidney Int Suppl. 1989;27:S195-200.

D'Amico G, Remuzzi G, Maschio G, Gentile MG, Gotti E, Oldrizzi L, et al. Effect of dietary proteins and lipids in patients with membranous nephropathy and nephrotic syndrome. Clin Nephrol. 1991;35(6):237-42.

Walser M, Hill S, Tomalis EA. Treatment of nephrotic adults with a supplemented, very low-protein diet. Am J Kidney Dis. 1996;28(3):354-64.

Mansy H, Goodship TH, Tapson JS, Hartley GH, Keavey P, Wilkinson R. Effect of a high protein diet in patients with the nephrotic syndrome. Clin Sci (Lond). 1989;77(4):445-51.

El Nahas AM, Masters-Thomas A, Brady SA, Farrington K, Wilkinson V, Hilson AJ, et al. Selective effect of low protein diets in chronic renal diseases. Br Med J (Clin Res Ed). 1984;289(6455):1337-41.

Aparicio M, Potaux L, Bouchet JL, Morel D, Combe C, Merville P, et al. Proteinuria and progression of renal failure in patients on a low-protein diet. Nephron. 1989;51(2):292-3.

Panczyk-Tomaszewska M, Adamczuk D, Kisiel A, Skrzypczyk P, Przedlacki J, Gorska E, et al. Markers of bone metabolism in children with nephrotic syndrome treated with corticosteroids. Adv Exp Med Biol. 2015;840:21-8.

Mittal SK, Dash SC, Tiwari SC, Agarwal SK, Saxena S, Fishbane S. Bone histology in patients with nephrotic syndrome and normal renal function. Kidney Int. 1999;55(5):1912-9.

Yadav VK, Sharma S, Debata PK, Patel S, Kabi BC, Aggrawal KC. Change in Bone Mineral Density and Role of Vitamin D and Calcium Supplementation During Treatment of First Episode Nephrotic Syndrome. J Clin Diagn Res. 2017;11(9):SC18-SC21.

Gulati S, Sharma RK, Gulati K, Singh U, Srivastava A. Longitudinal follow-up of bone mineral density in children with nephrotic syndrome and the role of calcium and vitamin D supplements. Nephrol Dial Transplant. 2005;20(8):1598-603.

Chen Y, Wan JX, Jiang DW, Fu BB, Cui J, Li GF, et al. Efficacy of calcitriol in treating glucocorticoidinduced osteoporosis in patients with nephrotic syndrome: an open-label, randomized controlled study. Clin Nephrol. 2015;84(5):262-9.

Auwerx J, De Keyser L, Bouillon R, De Moor P. Decreased free 1,25-dihydroxycholecalciferol index in patients with the nephrotic syndrome. Nephron. 1986;42(3):231-5.

Mehrotra R, Kermah DA, Salusky IB, Wolf MS, Thadhani RI, Chiu YW, et al. Chronic kidney disease, hypovitaminosis D, and mortality in the United States. Kidney Int. 2009;76(9):977-83.

Moore LW. Implications for nutrition practice in the mineral-bone disorder of chronic kidney disease. Nutr Clin Pract. 2011;26(4):391-400.

Podda GM, Lussana F, Moroni G, Faioni EM, Lombardi R, Fontana G, et al. Abnormalities of homocysteine and B vitamins in the nephrotic syndrome. Thromb Res. 2007;120(5):647-52.

Straub DA. Calcium supplementation in clinical practice: a review of forms, doses, and indications. Nutr Clin Pract. 2007;22(3):286-96.

Trailokya A, Srivastava A, Bhole M, Zalte N. Calcium and Calcium Salts. J Assoc Physicians India. 2017;65(2):100-3.

Chan LN. Drug-nutrient interactions. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(4):450-9.

Boullata JI, Hudson LM. Drug-nutrient interactions: a broad view with implications for practice. J Acad Nutr Diet. 2012;112(4):506-17.

Tucker A, Ybarra J, Bingham A, Blackmer A, Curtis C, Mattox T, et al. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) standards of practice for nutrition support pharmacists. Nutr Clin Pract. 2015;30(1):139-46.

Allwood MC, Kearney MC. Compatibility and stability of additives in parenteral nutrition admixtures. Nutrition. 1998;14(9):697-706.

MacKay MW, Fitzgerald KA, Jackson D. The solubility of calcium and phosphate in two specialty amino acid solutions. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1996;20(1):63-6.

Knight P, Heer D, Abdenour G. CaxP and Ca/P in the parenteral feeding of preterm infants. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1983;7(2):110-4.

Boullata JI, Gilbert K, Sacks G, Labossiere RJ, Crill C, Goday P, et al. A.S.P.E.N. clinical guidelines: parenteral nutrition ordering, order review, compounding, labeling, and dispensing. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(3):334-77.

Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Baker MB, Walter WV, Mirtallo JM. Compatibility of parenteral nutrient solutions with selected drugs during simulated Y-site administration. Am J Health Syst Pharm. 1997;54(11):1295-300.

Robinson CA, Sawyer JE. Y-site compatibility of medications with parenteral nutrition. J Pediatr Pharmacol Ther. 2009;14(1):48-56.

Steiber AL, Kalantar-Zadeh K, Secker D, McCarthy M, Sehgal A, McCann L. Subjective Global Assessment in chronic kidney disease: a review. J Ren Nutr. 2004;14(4):191-200.

Initiative NKFKDOQ. NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Peritoneal Dialysis Adequacy Update 2000. Am J Kidney Dis. 2001;37:S65-137.

Borah MF, Schoenfeld PY, Gotch FA, Sargent JA, Wolfsen M, Humphreys MH. Nitrogen balance during intermittent dialysis therapy of uremia. Kidney Int. 1978;14(5):491-500.

Harty JC, Boulton H, Curwell J, Heelis N, Uttley L, Venning MC, et al. The normalized protein catabolic rate is a flawed marker of nutrition in CAPD patients. Kidney Int. 1994;45(1):103-9.

Watson PE, Watson ID, Batt RD. Total body water volumes for adult males and females estimated from simple anthropometric measurements. Am J Clin Nutr. 1980;33(1):27-39.

Hume R, Weyers E. Relationship between total body water and surface area in normal and obese subjects. J Clin Pathol. 1971;24(3):234-8.

Randerson D, Chapman G, Farrell P. Amino acids and dietary status in CAPD patients. in Atkins RC, Thomson NM, Farrell PC (eds): Peritoneal dialysis Edinburgh, UK, Churchill Livingstone. 1981:179-91.

Cano NJ, Aparicio M, Brunori G, Carrero JJ, Cianciaruso B, Fiaccadori E, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: adult renal failure. Clin Nutr. 2009;28(4):401-14.

Rungprai D. Drug-Nutrient Interactions: From Theory to Clinical Applications. Thai Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016;24(2):5-13.

Magnuson BL, Clifford TM, Hoskins LA, Bernard AC. Enteral nutrition and drug administration, interactions, and complications. Nutr Clin Pract. 2005;20(6):618-24.

Mason P. Important drug-nutrient interactions. Proc Nutr Soc. 2010;69(4):551-7.

Sprague SM. A comparative review of the efficacy and safety of established phosphate binders: calcium, sevelamer, and lanthanum carbonate. Curr Med Res Opin. 2007;23(12):3167-75.

Gutierrez OM, Wolf M. Dietary phosphorus restriction in advanced chronic kidney disease: merits, challenges, and emerging strategies. Semin Dial. 2010;23(4):401-6.

Bronden A, Hansen M, Sonne DP, Rohde U, Vilsboll T, Knop FK. Sevelamer in a diabetologist's perspective: a phosphate-binding resin with glucose-lowering potential. Diabetes Obes Metab. 2015;17(2):116-20.

Chan LN. Drug-nutrient interactions in transplant recipients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2001;25(3):132-41.

Anlamlert W, Sermsappasuk P, Yokubol D, Jones S. Pomelo enhances cyclosporine bioavailability in healthy male Thai volunteers. J Clin Pharmacol. 2015;55(4):377-83.

Chen M, Zhou SY, Fabriaga E, Zhang PH, Zhou Q. Food-drug interactions precipitated by fruit juices other than grapefruit juice: An update review. J Food Drug Anal. 2018;26(2S):S61-S71.

Burkhardt O, Stass H, Thuss U, Borner K, Welte T. Effects of enteral feeding on the oral bioavailability of moxifloxacin in healthy volunteers. Clin Pharmacokinet. 2005;44(9):969-76.

Williams NT. Medication administration through enteral feeding tubes. Am J Health Syst Pharm. 2008;65(24):2347-57.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30

ฉบับ

บท

แนวทางเวชปฏิบัติ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>