คำแนะนำการดูแลการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอน โรงพยาบาล พ.ศ. 2562

ผู้แต่ง

 • ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรียานุช แย้มวงษ์ สาขาวิชาโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประณิธิ หงสประภาส สาขาวิชาโภชนวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จงจิตร อังคทะวานิช ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วีระเดช พิศประเสริฐ สาขาวิชาโภชนวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศานิต วิชานศวกุล หน่วยโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สิรกานต์ เตชะวณิช หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ สาขาวิชาโภชนวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วินัย อึงพินิจพงศ์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
 • ปริย พรรณเชษฐ์ สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กุลพงษ์ ชัยนาม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิรินทร์ จิวากานนท์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • ประพิมพ์พร ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรกต วีรเธียร งานโภชนาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ดาราพร รุ้งพราย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นลินี อิ่มเอิบสิน หน่วยเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ส่งศรี แก้วถนอม งานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช
 • อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • บุชชา พราหมณสุทธิ์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และหน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คำสำคัญ:

สารอาหารทางหลอดเลือดดำ, โภชนาการ, แนวทางเวชปฏิบัติ, ไทย, โภชนบำบัด

บทคัดย่อ

การให้โภชนบำบัดระบบทางเดินอาหาร ถือเป็นทางเลือกแรกในการส่งเสริมภาวะโภชนาการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือมีภาวะทุพโภชนาการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่างทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถให้อาหารผ่านระบบทางเดินอาหารได้ จึงจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องได้รับอาหารผ่านทางหลอดเลือดดำ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบ รวมทั้งความเห็นจากสหสาขาวิชาชีพ จัดทำเป็นคำแนะนำ 10 ข้อ ในการดูแลการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการพัฒนาการดูแลทางโภชนาการในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
คำแนะนำการดูแลการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาลประกอบด้วยคำแนะนำที่ 1 ถึง 10 ได้แก่ คำแนะนำการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ข้อบ่งชี้และเวลาในการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ การคำนวณความต้องการสารอาหาร ช่องทางในการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ การดูแลสายสวนหลอดเลือด การเลือกชนิดของอาหารทางหลอดเลือดดำ ความไม่เข้ากันระหว่างยา กับสารอาหาร ภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไข การประเมินและการติดตามหลังการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ และประเด็นจริยธรรมในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barker LA, Gout BS, Crowe TC. Hospital malnutrition: prevalence, identification and impact on patients and the healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2011;8(2):514-27.

Chittawatanarat K, Chaiwat O, Morakul S, Kongsayreepong S. Outcomes of nutrition status assessment by Bhumibol Nutrition Triage/Nutrition Triage (BNT/NT) in multicenter THAI-SICU study J Med Assoc Thai. 2016;99(Suppl. 6):S184-92.

กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, คัคนางค์ โตสงวน, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว. การศึกษาช่องว่างของการวินิจฉัยและการรักษาภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการในโรงพยาบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health interventiona and technology assessment program); 2556 [1-85]. Available from: http://www.hitap.net/documents/18954.

Allard JP, Keller H, Jeejeebhoy KN, Laporte M, Duerksen DR, Gramlich L, et al. Malnutrition at Hospital Admission—Contributors and Effect on Length of Stay: A Prospective Cohort Study From the Canadian Malnutrition Task Force. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015.

กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, สิรกานต์ เตชะวณิช, พรพจน์ เปรมโยธิน, สุรัตน์ โคมินทร์, วิบูลย์ ตระกูลฮุน, สรนิต ศิลธรรม, et al. การพัฒนาเครื่องมือการคัดกรองและประเมินภาวะความเสียงด้านโภชนาการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคนไทย กรุงเทพมหานคร: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้้านสุขภาพ; 2559 [Available from: http://www.hitap.net/research/165294.

Chittawatanarat K, Tosanguan K, Chaikledkaew U, Tejavanija S, Teerawattananon Y. Nationwide survey of nutritional management in an Asian upper-middle income developing country government hospitals: Combination of quantitative survey and focus group discussion. Clinical nutrition ESPEN. 2016;14:24-30.

Komindr S, Tangsermwong T, Janepanish P. Simplified malnutrition tool for Thai patients. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2013;22(4):516-21.

Pibul K, Techapongsatorn S, Thiengthiantham R, Manomaipiboon A, Trakulhoon V. Nutritional Assessment for Surgical Patients by Bhumibol Nutrition Triage (BNT) and Subjective Global Assessment (SGA). Thai J Surg. 2011;32(2):45-8.

Lim SL, Ong KC, Chan YH, Loke WC, Ferguson M, Daniels L. Malnutrition and its impact on cost of hospitalization, length of stay, readmission and 3-year mortality. Clin Nutr. 2012;31(3):345-50.

McClave SA, DiBaise JK, Mullin GE, Martindale RG. ACG Clinical Guideline: Nutrition Therapy in the Adult Hospitalized Patient. Am J Gastroenterol. 2016;111(3):315-34; quiz 35.

Bozzetti F, Gavazzi C, Miceli R, Rossi N, Mariani L, Cozzaglio L, et al. Perioperative total parenteral nutrition in malnourished, gastrointestinal cancer patients: a randomized, clinical trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2000;24(1):7-14.

Group. VATPNCS. Perioperative total parenteral nutrition in surgical patients. N Engl J Med. 1991;325(8):525-32.

Elke G, van Zanten AR, Lemieux M, McCall M, Jeejeebhoy KN, Kott M, et al. Enteral versus parenteral nutrition in critically ill patients: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2016;20(1):117.

Zhang G, Zhang K, Cui W, Hong Y, Zhang Z. The effect of enteral versus parenteral nutrition for critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. Journal of clinical anesthesia. 2018;51:62-92.

Shi J, Wei L, Huang R, Liao L. Effect of combined parenteral and enteral nutrition versus enteral nutrition alone for critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. Medicine. 2018;97(41):e11874.

Peter JV, Moran JL, Phillips-Hughes J. A metaanalysis of treatment outcomes of early enteral versus early parenteral nutrition in hospitalized patients. Crit Care Med. 2005;33(1):213-20; discussion 60-1.

Herbert G, Perry R, Andersen HK, Atkinson C, Penfold C, Lewis SJ, et al. Early enteral nutrition within 24 hours of lower gastrointestinal surgery versus later commencement for length of hospital stay and postoperative complications. The Cochrane database of systematic reviews. 2018;10:Cd004080.

Yao H, He C, Deng L, Liao G. Enteral versus parenteral nutrition in critically ill patients with severe pancreatitis: a meta-analysis. European journal of clinical nutrition. 2018;72(1):66-8.

Worthington P, Balint J, Bechtold M, Bingham A, Chan LN, Durfee S, et al. When Is Parenteral Nutrition Appropriate? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017;41(3):324-77.

Compher C, Frankenfield D, Keim N, Roth-Yousey L. Best practice methods to apply to measurement of resting metabolic rate in adults: a systematic review. Journal of the American Dietetic Association. 2006;106(6):881-903.

Haugen HA, Chan LN, Li F. Indirect calorimetry: a practical guide for clinicians. Nutr Clin Pract. 2007;22(4):377-88.

Kee AL, Isenring E, Hickman I, Vivanti A. Resting energy expenditure of morbidly obese patients using indirect calorimetry: a systematic review. Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity. 2012;13(9):753-65.

Schlein KM, Coulter SP. Best practices for determining resting energy expenditure in critically ill adults. Nutr Clin Pract. 2014;29(1):44-55.

Dickerson RN. Specialized nutrition support in the hospitalized obese patient. Nutr Clin Pract. 2004;19(3):245-54.

Hurt RT, McClave SA, Martindale RG, Ochoa Gautier JB, Coss-Bu JA, Dickerson RN, et al. Summary Points and Consensus Recommendations From the International Protein Summit. Nutr Clin Pract. 2017;32(1_suppl):142s-51s.

McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159-211.

Boullata J, Williams J, Cottrell F, Hudson L, Compher C. Accurate determination of energy needs in hospitalized patients. Journal of the American Dietetic Association. 2007;107(3):393-401.

Rousing ML, Hahn-Pedersen MH, Andreassen S, Pielmeier U, Preiser JC. Energy expenditure in critically ill patients estimated by population-based equations, indirect calorimetry and CO2-based indirect calorimetry. Annals of intensive care. 2016;6(1):16.

Stapel SN, de Grooth HJ, Alimohamad H, Elbers PW, Girbes AR, Weijs PJ, et al. Ventilator-derived carbon dioxide production to assess energy expenditure in critically ill patients: proof of concept. Crit Care. 2015;19:370.

Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2019;38(1):48-79.

Taylor BE, McClave SA, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Crit Care Med. 2016;44(2):390-438.

Tatucu-Babet OA, Ridley EJ, Tierney AC. Prevalence of Underprescription or Overprescription of Energy Needs in Critically Ill Mechanically Ventilated Adults as Determined by Indirect Calorimetry: A Systematic Literature Review. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):212-25.

Iapichino G, Radrizzani D, Giacomini M, Pezzi A, Zaniboni M, Mistraletti G. Metabolic treatment of critically ill patients: energy expenditure and energy supply. Minerva anestesiologica. 2006;72(6):559-65.

Casaer MP, Mesotten D, Hermans G, Wouters PJ, Schetz M, Meyfroidt G, et al. Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults. N Engl J Med. 2011;365(6):506-17.

Al-Dorzi HM, Albarrak A, Ferwana M, Murad MH, Arabi YM. Lower versus higher dose of enteral caloric intake in adult critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2016;20(1):358.

Rice TW, Mogan S, Hays MA, Bernard GR, Jensen GL, Wheeler AP. Randomized trial of initial trophic versus full-energy enteral nutrition in mechanically ventilated patients with acute respiratory failure. Crit Care Med. 2011;39(5):967-74.

Bier DM, Brosnan JT, Flatt JP, Hanson RW, Heird W, Hellerstein MK, et al. Report of the IDECG Working Group on lower and upper limits of carbohydrate and fat intake. International Dietary Energy Consultative Group. European journal of clinical nutrition. 1999;53 Suppl 1:S177-8.

Rosmarin DK, Wardlaw GM, Mirtallo J. Hyperglycemia associated with high, continuous infusion rates of total parenteral nutrition dextrose. Nutr Clin Pract. 1996;11(4):151-6.

Berbel MN, Goes CR, Balbi AL, Ponce D. Nutritional parameters are associated with mortality in acute kidney injury. Clinics (Sao Paulo, Brazil). 2014;69(7):476-82.

Bufarah MNB, Costa NA, Losilla M, Reis NSC, Silva MZC, Balbi AL, et al. Low caloric and protein intake is associated with mortality in patients with acute kidney injury. Clinical nutrition ESPEN. 2018;24:66-70.

Maursetter L, Kight CE, Mennig J, Hofmann RM. Review of the mechanism and nutrition recommendations for patients undergoing continuous renal replacement therapy. Nutr Clin Pract. 2011;26(4):382-90.

Bellomo R, Tan HK, Bhonagiri S, Gopal I, Seacombe J,21. Haugen HA, Chan LN, Li F. Indirect calorimetry: a practical guide for clinicians. Nutr Clin Pract. 2007;22(4):377-88.

Frankenfield DC, Badellino MM, Reynolds HN, Wiles CE, 3rd, Siegel JH, Goodarzi S. Amino acid loss and plasma concentration during continuous hemodiafiltration. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1993;17(6):551-61.

Scheinkestel CD, Adams F, Mahony L, Bailey M, Davies AR, Nyulasi I, et al. Impact of increasing parenteral protein loads on amino acid levels and balance in critically ill anuric patients on continuous renal replacement therapy. Nutrition. 2003;19(9):733-40.

Scheinkestel CD, Kar L, Marshall K, Bailey M, Davies A, Nyulasi I, et al. Prospective randomized trial to assess caloric and protein needs of critically Ill, anuric, ventilated patients requiring continuous renal replacement therapy. Nutrition. 2003;19(11-12):909-16.

Yan B, Su X, Xu B, Qiao X, Wang L. Effect of diet protein restriction on progression of chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. PloS one. 2018;13(11):e0206134.

Hahn D, Hodson EM, Fouque D. Low protein diets for non-diabetic adults with chronic kidney disease. The Cochrane database of systematic reviews. 2018;10:Cd001892.

Heimburger DC. Malnutrition and nutritional assessment In: Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th ed. New York: McGraw Hill Education; 2015. p. 459-64.

Furst P, Albers S, Stehle P. Evidence for a nutritional need for glutamine in catabolic patients. Kidney Int Suppl. 1989;27:S287-92. 50. Wernerman J. Glutamine supplementation to critically ill patients? Crit Care. 2014;18(2):214.

Griffiths RD. Outcome of critically ill patients after supplementation with glutamine. Nutrition. 1997;13(7):752-4.

Pasin L, Landoni G, Zangrillo A. Glutamine and antioxidants in critically ill patients. N Engl J Med. 2013;369(5):482-4.

Heyland D, Muscedere J, Wischmeyer PE, Cook D, Jones G, Albert M, et al. A Randomized Trial of Glutamine and Antioxidants in Critically Ill Patients. N Engl J Med. 2013;368(16):1489-97.

Stehle P, Ellger B, Kojic D, Feuersenger A, Schneid C, Stover J, et al. Glutamine dipeptide-supplemented parenteral nutrition improves the clinical outcomes of critically ill patients: A systematic evaluation of randomised controlled trials. Clinical nutrition ESPEN. 2017;17:75-85.

Wanten GJ. Parenteral Lipid Tolerance and Adverse Effects: Fat Chance for Trouble? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(1 Suppl):33s-8s.

Singer P, Berger MM, Van den Berghe G, Biolo G, Calder P, Forbes A, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Clin Nutr. 2009;28(4):387-400.

Wanten GJ, Calder PC. Immune modulation by parenteral lipid emulsions. Am J Clin Nutr. 2007;85(5):1171-84.

Gianotti L, Meier R, Lobo DN, Bassi C, Dejong CH, Ockenga J, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Pancreas. Clin Nutr. 2009.

Meier RF, Sobotka L. Basics in Clinical Nutrition: Nutritional support in acute and chronic pancreatitis. Clinical nutrition ESPEN. 2010;5(1):e58-e62.

Mirtallo J, Canada T, Johnson D, Kumpf V, Petersen C, Sacks G, et al. Safe practices for parenteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2004;28(6):S39-70.

Langley G, Tajchman S, Canada T. Fluids, Electrolytes, and Acid-Base Disorders. In: Mueller CM, editor. The ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum. Silver Spring, MD: American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; 2017. p. 118.

Braga M, Ljungqvist O, Soeters P, Fearon K, Weimann A, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: surgery. Clin Nutr. 2009;28(4):378-86.

Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

Vanek VW, Borum P, Buchman A, Fessler TA, Howard L, Jeejeebhoy K, et al. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in commercially available parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract. 2012;27(4):440-91.

Fessler TA. Trace Elements in Parenteral Nutrition: A Practical Guide for Dosage and Monitoring for Adult Patients. Nutrition in Clinical Practice. 2013;28(6):722-9.

Cheung E, Baerlocher MO, Asch M, Myers A. Venous access: a practical review for 2009. Can Fam Physician. 2009;55(5):494-6.

Lappas BM, Patel D, Kumpf V, Adams DW, Seidner DL. Parenteral Nutrition: Indications, Access, and Complications. Gastroenterology clinics of North America. 2018;47(1):39-59.

Pittiruti M, Hamilton H, Biffi R, MacFie J, Pertkiewicz M. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: central venous catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications). Clin Nutr. 2009;28(4):365-77.

Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion Therapy Standards of Practice : Implanted Vascular Access Ports. Infusion Nursing. 2016;39.

Marschall J, Mermel LA, Fakih M, Hadaway L, Kallen A, O’Grady NP, et al. Strategies to prevent central line-associated bloodstream infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(7):753-71.

O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. American journal of infection control. 2011;39(4 Suppl 1):S1-34.

Safdar N, Abad C. Educational interventions for prevention of healthcare-associated infection: a systematic review. Crit Care Med. 2008;36(3):933-40.

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Geneva: World Health Organization; 2009.

Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, D. D. Infusion therapy standards of practice. Journal of infusion nursing : the official publication of the Infusion Nurses Society. 2016;39(Suppl 1):S1-S159.

Goossens GA. Flushing and Locking of Venous Catheters: Available Evidence and Evidence Deficit. Nurs Res Pract. 2015;2015:985686.

Baskin JL, Pui CH, Reiss U, Wilimas JA, Metzger ML, Ribeiro RC, et al. Management of occlusion and thrombosis associated with long-term indwelling central venous catheters. Lancet. 2009;374(9684):159-69.

Ast D, Ast T. Nonthrombotic complications related to central vascular access devices. Journal of infusion nursing: the official publication of the Infusion Nurses Society. 2014;37(5):349-58; quiz 96-8.

Ferroni A, Gaudin F, Guiffant G, Flaud P, Durussel JJ, Descamps P, et al. Pulsative flushing as a strategy to prevent bacterial colonization of vascular access devices. Medical devices (Auckland, NZ). 2014;7:379-83.

Boullata JI, Gilbert K, Sacks G, Labossiere RJ, Crill C, Goday P, et al. A.S.P.E.N. Clinical guidelines: parenteral nutrition ordering, order review, compounding, labeling, and dispensing. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(3):334-77.

Mattox TW, CM. C. Parenteral Nutrition. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, LM P, editors. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2014.

Ayers P, Adams S, Boullata J, Gervasio J, Holcombe B, Kraft MD, et al. A.S.P.E.N. parenteral nutrition safety consensus recommendations. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(3):296-333.

Robinson CA, Sawyer JE. Y-site compatibility of medications with parenteral nutrition. The journal of pediatric pharmacology and therapeutics : JPPT : the official journal of PPAG. 2009;14(1):48-56.

Allwood MC, Kearney MC. Compatibility and stability of additives in parenteral nutrition admixtures. Nutrition. 1998;14(9):697-706.

Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Baker MB, Walter WV, Mirtallo JM. Compatibility of medications with 3-in-1 parenteral nutrition admixtures. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1999;23(2):67-74.

Brass P, Hellmich M, Kolodziej L, Schick G, Smith AF. Ultrasound guidance versus anatomical landmarks for subclavian or femoral vein catheterization. The Cochrane database of systematic reviews. 2015;1:Cd011447.

Gurien LA, Blakely ML, Crandall MC, Schlegel C, Rettiganti MR, Saylors ME, et al. Meta-analysis of surgeon-performed central line placement: Real-time ultrasound versus landmark technique. The journal of trauma and acute care surgery. 2018;84(4):655-63.

Li Z, Chen L. Comparison of ultrasound-guided modified Seldinger technique versus blind puncture for peripherally inserted central catheter: a meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2015;19:64.

Randolph AG, Cook DJ, Gonzales CA, Pribble CG. Ultrasound guidance for placement of central venous catheters: a meta-analysis of the literature. Crit Care Med. 1996;24(12):2053-8.

Calvert N, Hind D, McWilliams R, Davidson A, Beverley CA, Thomas SM. Ultrasound for central venous cannulation: economic evaluation of cost-effectiveness. Anaesthesia. 2004;59(11):1116-20.

Franco-Sadud R, Schnobrich D, Mathews BK, Candotti C, Abdel-Ghani S, Perez MG, et al. Recommendations on the Use of Ultrasound Guidance for Central and Peripheral Vascular Access in Adults: A Position Statement of the Society of Hospital Medicine. Journal of hospital medicine. 2019;14:E1-e22.

Leibowitz A, Oren-Grinberg A, Matyal R. Ultrasound Guidance for Central Venous Access: Current Evidence and Clinical Recommendations. Journal of intensive care medicine. 2019:885066619868164.

Ayes P, Holcombe B, Plogsted S. Parenteral nutrition administration and monitoring. In: Guenter P, editor. ASPEN Parenteral Nutrition Handbook. 2nd ed: Sliver Spring; 2014. p. 165-96.

Mirtallo J, Patel M. Overview of parenteral nutrition. In: Mueller C, editor. The ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum. 2nd ed: Silver Spring; 2012. p. 284-91.

Skoutaskis VA, Martinez DR, Miller WA, Dobbie RP. Team approach to total parenteral nutrition. Am J Hosp Pharm. 1975;32(7):693-7.

Kaminski MV, Jr., Stolar MH. Parenteral hyperalimentation--a quality of care survey and review. Am J Hosp Pharm. 1974;31(3):228-35.

Trujillo EB, Young LS, Chertow GM, Randall S, Clemons T, Jacobs DO, et al. Metabolic and monetary costs of avoidable parenteral nutrition use. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1999;23(2):109-13.

Investigators N-SS, Finfer S, Chittock DR, Su SY, Blair D, Foster D, et al. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;360(13):1283-97.

Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric patients. J Parentr Enteral Nutri. 2002:1SA-128SA.

McMahon MM. Management of parenteral nutrition in acutely ill patients with hyperglycemia. Nutr Clin Pract. 2004;19(2):120-8.

Cheung NW, Napier B, Zaccaria C, Fletcher JP. Hyperglycemia is associated with adverse outcomes in patients receiving total parenteral nutrition. Diabetes Care. 2005;28(10):2367-71.

Wagman LD, Newsome HH, Miller KB, Thomas RB, Weir GC. The effect of acute discontinuation of total parenteral nutrition. Annals of surgery. 1986;204(5):524-9.

Nirula R, Yamada K, Waxman K. The effect of abrupt cessation of total parenteral nutrition on serum glucose: a randomized trial. The American surgeon. 2000;66(9):866-9.

Mundi MS, Nystrom EM, Hurley DL, McMahon MM. Management of Parenteral Nutrition in Hospitalized Adult Patients [Formula: see text]. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017;41(4):535-49.

Dodds E, Murray J, Trexler K, Grant J. Metabolic Occurrences in Total Parenteral Nutrition Patients Managed by a Nutrition Support Team. Nutr Clin Pract. 2001;16:78-84.

Grant JP, Cox CE, Kleinman LM, Maher MM, Pittman MA, Tangrea JA, et al. Serum hepatic enzyme and bilirubin elevations during parenteral nutrition. Surg Gynecol Obstet. 1977;145(4):573-80.

Quigley EM, Marsh MN, Shaffer JL, Markin RS. Hepatobiliary complications of total parenteral nutrition. Gastroenterology. 1993;104(1):286-301.

Mateu-de Antonio J, Florit-Sureda M. New Strategy to Reduce Hypertriglyceridemia During Parenteral Nutrition While Maintaining Energy Intake. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(5):705-12.

Mirtallo JM, Dasta JF, Kleinschmidt KC, Varon J. State of the art review: Intravenous fat emulsions: Current applications, safety profile, and clinical implications. The Annals of pharmacotherapy. 2010;44(4):688-700.

Alpers D, Stenson W, Taylor B, Bier D. Manual of Nutritional Therapeutics. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.

Bistrian BR. Clinical aspects of essential fatty acid metabolism: Jonathan Rhoads Lecture. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2003;27(3):168-75.

Szeszycki E, Cruse W, Beitzel M. Evaluation and monitoring of pediatric patients receiving specialized nutrition support. In: Corkins M, editor. The ASPEN Pediatric Nutrition Support Core Curriculum. 2nd ed: Silver Spring; 2015. p. 615-39.

DiBaise JK, Matarese LE, Messing B, Steiger E. Strategies for parenteral nutrition weaning in adult patients with short bowel syndrome. J Clin Gastroenterol. 2006;40 Suppl 2:S94-8.

Tillman EM. Review and clinical update on parenteral nutrition-associated liver disease. Nutr Clin Pract. 2013;28(1):30-9.

Guglielmi FW, Boggio-Bertinet D, Federico A, Forte GB, Guglielmi A, Loguercio C, et al. Total parenteral nutritionrelated gastroenterological complications. Dig Liver Dis. 2006;38(9):623-42.

Kumpf VJ. Parenteral nutrition-associated liver disease in adult and pediatric patients. Nutr Clin Pract. 2006;21(3):279-90.

Cavicchi M, Beau P, Crenn P, Degott C, Messing B. Prevalence of liver disease and contributing factors in patients receiving home parenteral nutrition for permanent intestinal failure. Ann Intern Med. 2000;132(7):525-32.

Gottschlich MM. Selection of optimal lipid sources in enteral and parenteral nutrition. Nutr Clin Pract. 1992;7(4):152-65.

Vlaardingerbroek H, Ng K, Stoll B, Benight N, Chacko S, Kluijtmans LA, et al. New generation lipid emulsions prevent PNALD in chronic parenterally fed preterm pigs. J Lipid Res. 2014;55(3):466-77.

Waitzberg DL, Torrinhas RS, Jacintho TM. New parenteral lipid emulsions for clinical use. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2006;30(4):351-67.

Barrocas A, Geppert C, Durfee SM, Maillet JO, Monturo C, Mueller C, et al. A.S.P.E.N. ethics position paper. Nutr Clin Pract. 2010;25(6):672-9.

Cozzaglio L, Balzola F, Cosentino F, DeCicco M, Fellagara P, Gaggiotti G, et al. Outcome of cancer patients receiving home parenteral nutrition. Italian Society of Parenteral and Enteral Nutrition (S.I.N.P.E.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1997;21(6):339-42.

Culine S, Chambrier C, Tadmouri A, Senesse P, Seys P, Radji A, et al. Home parenteral nutrition improves quality of life and nutritional status in patients with cancer: a French observational multicentre study. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 2014;22(7):1867-74.

Druml C, Ballmer PE, Druml W, Oehmichen F, Shenkin A, Singer P, et al. ESPEN guideline on ethical aspects of artificial nutrition and hydration. Clin Nutr. 2016;35(3):545-56.

Geppert CM, Andrews MR, Druyan ME. Ethical issues in artificial nutrition and hydration: a review. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010;34(1):79-88.

Monod S, Chiolero R, Bula C, Benaroyo L. Ethical issues in nutrition support of severely disabled elderly persons: a guide for health professionals. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2011;35(3):295-302.

Naghibi M, Smith TR, Elia M. A systematic review with meta-analysis of survival, quality of life and cost-effectiveness of home parenteral nutrition in patients with inoperable malignant bowel obstruction. Clin Nutr. 2015;34(5):825-37.

Somers E, Grey C, Satkoske V. Withholding versus withdrawing treatment: artificial nutrition and hydration as a model. Current opinion in supportive and palliative care. 2016;10(3):208-13.

Macklin D. What’s Physics Got To Do With It? A Review of the Physical Principles of Fluid Administration. Journal of Vascular Access Devices. 1999;4(2):7-11.

Guiffant G, Durussel JJ, Merckx J, Flaud P, Vigier JP, Mousset P. Flushing of intravascular access devices (IVADs) - efficacy of pulsed and continuous infusions. The journal of vascular access. 2012;13(1):75-8.

Tingey KG. A review of silicone and polyurethane materials in IV catheters. Journal of Vascular Access Devices. 2000;5(3):14-6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28

ฉบับ

บท

แนวทางเวชปฏิบัติ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>