ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

แนวทางเวชปฏิบัติ

  • คำแนะนำการดูแลการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอน โรงพยาบาล พ.ศ. 2562

    ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร, ปรียานุช แย้มวงษ์, ประณิธิ หงสประภาส, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, จงจิตร อังคทะวานิช, วีระเดช พิศประเสริฐ, ศานิต วิชานศวกุล, สิรกานต์ เตชะวณิช, สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์, วินัย อึงพินิจพงศ์, ปริย พรรณเชษฐ์, กุลพงษ์ ชัยนาม, ศิรินทร์ จิวากานนท์, ประพิมพ์พร ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล), กรกต วีรเธียร, ดาราพร รุ้งพราย, นลินี อิ่มเอิบสิน, ส่งศรี แก้วถนอม, อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, บุชชา พราหมณสุทธิ์, ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
    1-70