กองบรรณาธิการ

 

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตนายกสภาการพยาบาล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล บรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International journal of Nursing
รศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี อดีตนายกสมาคมผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
รศ.ดร.วรรณภา  ศรีธัญรัตน์ อดีตบรรณาธิการวารสารการปฎิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย


บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต     ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร       รุ่งเรืองกลกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ   เปียซื่อ 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล


กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย      เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช       บุญยัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์      ศิริพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม         สุวรรณโณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย       สิงห์ช่างชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร        ธนศิลป์  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์  อุทิศ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์     ดีนาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์   มัชฌิม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนชฎาวรรณ  อยู่นาค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  พูลทวี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Mr.Thomas Cary, JD    
Ms. Sangjan Rungruangkonkit