จริยธรรมในการตีพิมพ์
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการ
ตีพิมพ์สูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร คือ การดา เนินการที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) ตาม
ประกาศของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)” ดังนั้นทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด จึงกา หนดจริยธรรมในการตีพิมพ์ไว้ ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
1. ผู้นิพนธ์ต้องส่งผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้า ซ้อนกับวารสาร
อื่น
2. ผู้นิพนธ์จะต้องคา นึงถึงจริยธรรมการวิจัย ต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น และจะต้องอ้างอิงผลงาน ภาพ
หรือตาราง หากมีการนา ผลงานของผู้อื่นมาอ้างอิงในบทความของตนเอง
3. ผู้นิพนธ์จะต้องจัดทา ต้นฉบับของบทความตาม “คา แนะนา สา หรับผู้เขียน” หากเป็นผลงานวิจัยจะต้องได้รับการขอ
จริยธรรมการวิจัยตามหลักการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุหมายเลขจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ชัดเจน
4. ผู้นิพนธ์จะต้องแสดงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสอดคล้องกับข้อสรุป ผู้นิพนธ์ต้องไม่บิดเบือน ปลอมแปลง หรือนา เสนอ
ข้อมูลอันเป็นเท็จ

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และต้องคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์
โดยพิจารณาจากความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร
2. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและให้ผลที่น่าเชื่อถือ
3. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด
4. บรรณาธิการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ประเมินบทความ
5. บรรณาธิการต้องไม่นาข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง
6. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยเสมอ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
1. ผู้ประเมินบทความ ควรตระหนักว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ
2. ผู้ประเมินบทความต้องคา นึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการ
โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว
3. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่นา ข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง
5. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กา หนด
6. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความ ที่มีความเหมือนกัน หรือซ้า ซ้อนกับผลงานอื่นๆ ผู้ประเมิน
บทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ