เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ การพยาบาล และสาธารณสุข

ขอบเขตสาขาวิชารับตีพิมพ์ (Scope)

วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพ

ประเภทบทความ (Type of Article)

บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) 

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

ทุกบทความได้รับจะการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อย่างน้อย จำนวน 2 ท่าน (double-blind peer review)

กำหนดเผยแพร่ (Scheduling)

ปีละ 2 ฉบับ :

                ฉบับที่ 1   มกราคม - มิถุนายน

                ฉบับที่ 2   กรกฏาคม - ธันวาคม