กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา

        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

        นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

        นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

        นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

บรรณาธิการ

         ดร.ศิริลักษณ์  ใจช่วง                             รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

         นางกนกพร  ไทรสุวรรณ์                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

            นางสาวพิมพ์รภัช  แท่งทองหลาง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

            นางสาวเบญจมาศ วันนาพ่อ               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

            นางสาวธัญญลักษณ์ ทอนราช           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

            นางสาวพัชรินทร์ วงตา                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองบรรณาธิการ

             ผศ.ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

                                                                     มหาวิทยาลัยนครพนม

              ดร.สุทิน ชนะบุญ                             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

              ดร.กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

              ผศ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

                                                                      จังหวัดสกลนคร

              ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              ผศ.สิทธิชัย ใจขาน                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              ดร.บารเมษฐ์ ภิราล้ำ                         หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม

              นายเจตพนธ์ แสนกล้า                      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

              ผศ.ดร.ผุสดี สระทอง                        วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

              ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข                    สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10

                                                                      จังหวัดอุบลราชธานี

              ดร.บุญทนากร พรมภักดี                    สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

              ดร.สกาวรัตน์ แดงมันฮับ                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

              ดร.มิ่งขวัญ ภูหงส์ทอง                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

              นพ.กิตติเชษฐ์  ธีรกุลพงศ์เวช           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

              ดร.นพ.เกรียงไกร ประเสริฐ              โรงพยาบาลนครพนม

              ทพ.วิภารัตน์ วรหาร                          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

              ทพ.สุรจิตร คูสกุล                             โรงพยาบาลนครพนม

              พญ.หทัยรัตน์ ณ นครพนม                โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

              นพ.ศุภโชค เข็มลา                           โรงพยาบาลนครพนม

              นพ.ณัฐ ธัญญาหาร                           โรงพยาบาลนครพนม

              นายวิชิต เหล่าวัฒนถาวร                   โรงพยาบาลนครพนม

              นายสุพัฒน์ สมจิตรสกุล                     โรงพยาบาลนาหว้า

              นายวิวรรธน์ วงค์ตาขี่                         โรงพยาบาลวังยาง

              นายเสน่ห์ พลีจันทร์                           โรงพยาบาลบ้านแพง

              นายอดิศักดิ์ พรหมอารักษ์                  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม

ฝ่ายจัดการวารสาร

              นางสาวปฐมาภรณ์ อุดานนท์              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

              นางสาวพิมพ์รภัช แท่งทองหลาง       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

              นางสาวเบญจมาศ วันนาพ่อ               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

              นางสาวธัญญลักษณ์ ทอนราช           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

              นางสาวพัชรินทร์ วงตา                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

              นายจิรชาย ประสพธัญญา                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

              นางสาวรัชนาถ วุฒิรัตน์                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

              นางสาวณัฐฐาน์ รังสีโชคอนันต์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

              นางสาวกนกพร คะตา                        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

              นางสาวนิศารัตน์ คำบัว                      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล