การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt (ในภาษาไทย) หรือ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในด้านของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • มีการให้ข้อมูลผู้แต่ง ผู้แต่งร่วมทุกคน โดยผู้ประสานการตีพิมพ์กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในข้อความถึงบรรณาธิการ

คำแนะนำผู้แต่ง

- คําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ (Author Guidelines) (PDF) คลิกเปิด

- ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง (PDF) คลิกเปิด

- แบบฟอร์มการเขียนบทความตีพิมพ์ (Doc) คลิกเปิด

- แบบคำขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ (Doc) คลิกเปิด

- แบบฟอร์มชี้แจงการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการ (Doc) คลิกเปิด

 

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้แต่งที่กรอกในเวปไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น