ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

2023-07-13

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความให้กับวารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nkp/about/submissions

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์