เปิดรับบทความตีพิมพ์ลงในวารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

2024-02-15

              วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความให้กับวารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nkp/about/submissions

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์