ก้าวสู่ 34 ปี วารสารแพทย์เขต 4-5

ผู้แต่ง

  • Sumalee Naktanomsub, B.Ed. กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครปฐม
  • Sunai Janchai, M.D. กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

วารสารแพทย์เขต 4-5

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สุเทพ ชูใจ. บรรณาธิการแถลง. วารสารแพทย์เขต 7 2524;1(1).

2. วิวัฒน์ สุรางค์ศรีรัฐ. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์. สัมภาษณ์. 17 กันยายน 2556.

3. ธิติ บุญมงคล. บรรณาธิการแถลง. วารสารแพทย์เขต 7 2531;7(1).

4. ธิติ บุญมงคล. บรรณาธิการแถลง. วารสารแพทย์เขต 7 2534;10(4).

5. วิชัย วัชรปรีชาสกุล. บรรณาธิการแถลง. วารสารแพทย์เขต 7 2537;13(1).

6. ธิติ บุญมงคล. บรรณาธิการแถลง. วารสารแพทย์เขต 7 2534;10(1).

7. งานห้องสมุด กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ. โครงการพัฒนาวารสารแพทย์เขต 4-5 ให้ได้มาตรฐานเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal). นครปฐม: โรงพยาบาลนครปฐม; 2554.

8. งานห้องสมุด กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ. โครงการพัฒนาวารสารแพทย์เขต 4-5 (e-journal) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน. นครปฐม: โรงพยาบาลนครปฐม; 2556.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>