การดื้อยาของจุลชีพและการใช้ยาอย่างมีเหตุผล

ผู้แต่ง

  • Sunai Janchai, M.D.

คำสำคัญ:

นโยบายของรัฐ, อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013. [Online] 2014 July [cited 2017 April 12]. Available from: URL: https://www.cdc.gov/drugresistance/threatreport-2013/

2. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Annual epidemiological report 2011 (2009 data). [Online] 2011 Nov [cited 2017 April 12]. Available from: URL: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/annual-epidemiological-report-2011-2009-data

3. The Review on Antimicrobial Resistance, chaired by Jim O’Neill. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. [Online] 2014 Dec [cited 2017 April 12]. Available from: URL: http://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2014/12/AMR-Review-Paper-Tackling-a-crisis-for-the-health-and-wealth-ofnations_1-2.pdf

4. Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU). Multidrug-resistant bacterial infections increasing in Thailand and likely elsewhere in Asia. [Online] 2016 [cited 2017 April 12]. Available from: URL: http://www.tropmedres.ac/multidrug-resistant-bacterialinfections-increasing-in-thailand-and-likelyelsewhere-in-asia

5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สถานการณ์ – ผลกระทบ – มาตรการจัดการปัญหา. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ : ภาวะวิกฤติต่อสุขภาพคนไทย ; 28 – 29 พฤษภาคม 2555; ณ โรงแรมสยามซิตี้. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.

6. Francois Watkins LK, Sanchez GV, Albert AP, et al. Knowledge and Attitudes Regarding Antibiotic Use Among Adult Consumers, Adult Hispanic Consumers, and Health Care Providers--United States, 2012-2013. MMWRMorb Mortal Wkly Rep 2015;64(28):767-70.

7. Napolitano F, Izzo MT, Di Giuseppe G., et al. Public knowledge, attitudes, and experience regarding the use of antibiotics in Italy. PLoS One 2013;8(12):e84177.

8. McNulty CA, Boyle P, Nichols T, et al. Antimicrobial drugs in the home, United Kingdom. Emerg Infect Dis 2006;12(10):1523-6.

9. Gelband H, Miller-Petrie M, Pant S, et al. The state of the world’s antibiotics 2015. Washington, DC: Center for Disease Dynamics, Economics & Policy; 2015.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-05

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>