อุบัติการณ์ของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดในโรงพยาบาลราชบุรี

ผู้แต่ง

  • Kanokwuth Anansukhaban, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชบุรี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด ในโรงพยาบาลราชบุรี

วิธีการศึกษา: ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเชิงพรรณนา จากเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด ทั้ง total และ completion thyroidectmy ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2557 ซึ่งผู้ป่วยที่ศึกษาจะได้รับการการตรวจระดับแคลเซียมหลังผา่ ตัดทันที 24 และ 48 ชั่วโมงหลังผา่ ตัด ในรายที่พบภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ มีการติดตามระดับแคลเซียมในเลือดจนครบ 1 ปี เพื่อแยกระหว่างภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำแบบชั่วคราว และถาวร

ผลการศึกษา: จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด ในช่วงเวลาที่ศึกษา 43 ราย พบภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 32.56) แบ่งเป็นแบบชั่วคราว 10 ราย (ร้อยละ 23.26) และแบบถาวร 4 ราย (ร้อยละ 9.3)

สรุป: อุบัติการณ์ของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หลังการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ทั้งหมด ในโรงพยาบาลราชบุรี เท่ากับร้อยละ 32.56 แม้จำนวนผู้ป่วยที่ศึกษาจะมีจำนวนไม่มาก แต่อุบัติการณ์ดังกล่าวทำให้แพทย์ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจค้นภาวะดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kanokwuth Anansukhaban, M.D., กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชบุรี

ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-14