การผ่าตัดผู้ป่วยที่มีก้อนต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาย้อนหลังระยะเวลา 5 ปี

ผู้แต่ง

  • Muanphan Koompai, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องก้อนต่อมไทรอยด์และรับการรักษา โดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาย้อนหลัง (retrospective study) จากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนต่อมไทรอยด์ และได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 168 ราย

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง พบอัตราส่วนเพศหญิง : เพศชาย เป็น 7:1 และส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็น thyroid nodule (ร้อยละ 69.6) ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ TFT ร้อยละ 87.5 ส่วนใหญ่ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 74.8) ผู้ป่วยได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ ร้อยละ 6 และการทำ FNA ร้อยละ 10.7 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการผ่าตัด lobectomy คิดเป็นร้อย 67.9 ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่พบบ่อยสุดได้แก่ ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ พบร้อยละ 10.1 และพบมากที่สุดหลังการผ่าตัด total thyroidectomy คิดเป็นร้อยละ 76.5

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Muanphan Koompai, M.D., กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-14