การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • Sugunya Yongsawang, M.M. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • Tanawan Sinprasert, D.Ed. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • Pranee Techarat, M.N.S. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บทคัดย่อ

     การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โดยดำเนินการที่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2558 การดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และสภาพของปัญหา ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งหมดที่มารับการรักษารวม 15 คน ผู้ดูแลผู้ป่วย 15 คน และสหสาขาวิชาชีพผู้ให้บริการ 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผู้ป่วย Palliative Performance Scale version 2; แบบประเมินอาการเจ็บป่วย Edmonton Symptom Assessment System; แบบประเมินการปฏิบัติของผู้ให้บริการ แบบสอบถามความพึงพอใจของญาติผู้ป่วย (ค่าความเชื่อมั่น 0.82) และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (ค่าความเชื่อมั่น 0.84) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยได้รับการดูแลครอบคลุมองค์รวมมากขึ้น ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก (X= 4.13, S.D. = 0.35 และ X = 4.15, S.D. = 0.36 ตามลำดับ) ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ร้อยละ 95 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม มีความต่อเนื่องของการดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-14