การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิด เก็บเอ็นไขว้หลัง ในผู้ป่วยที่มีภาวะเข่าผิดรูปแบบรุนแรง

ผู้แต่ง

  • Walllop Adulkasem, M.D. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

บทคัดย่อ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในภาวะข้อเข่าเสื่อมผิดรูปแบบรุนแรงเป็นงานที่ท้าทาย ต้องใช้ทักษะอย่างสูง มีการแนะนำให้ใช้ข้อเข่าเทียมชนิดยึดตรึง (fully constrained) ว่าเป็นข้อเทียมที่เหมาะสมในผู้ป่วยเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในหลายๆ ข้อของข้อเทียมชนิดยึดตรึง จึงทำให้มีการพยายามทำการผ่าตัดหลายๆ วิธีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อเข่าชนิดนี้ รายงานนี้ ได้แสดงถึงผลของการใช้ข้อเข่าเทียมชนิดเก็บเอ็นไขว้หลังร่วมกับเทคนิคต่างๆ ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมผิดรูปแบบรุนแรง

วัสดุและวิธีการ : เป็นการศึกษาแบบพรรณนาแบบย้อนกลับในผู้ป่วยภาวะเข่าผิดรูปแบบรุนแรง 28 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า โดยมีการติดตามผลอย่างน้อย 6-12 ปี โดยใช้คะแนนของ Knee Society Score และคะแนนของภาพรังสีเอกซเรย์ เพื่อประเมินผลการรักษา

ผลการศึกษา : ผู้ป่วย 28 ราย อายุเฉลี่ย 65 ปี ได้รับการผ่าตัดโดยใช้ข้อเข่าเทียมชนิดเก็บเอ็นไขว้หลัง (Balansys Model) ร่วมกับเทคนิคต่างๆ ในการแก้ปัญหาเฉพาะราย คะแนน Knee Society Score ก่อนผ่าตัดของผู้ป่วย ความปวดได้ 6 คะแนน การเคลื่อนไหวของข้อได้ 15 คะแนน ความมั่นคงของข้อได้ 4 คะแนน และการใช้งานได้ 7 คะแนน สามารถทำการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคเฉพาะการจัดสมดุลของเนื้อเยื่ออ่อนรอบเข่า 12 ราย ต้องใช้กระดูกเสริมร่วมด้วย 14 ราย อีกสองรายต้องใช้สกรูเสริม การติดตามผล เฉลี่ย 9.5 ± 3.5 ปี คะแนนของเข่าในการติดตามผลครั้งสุดท้าย ปวด ได้ 35 คะแนน การเคลื่อนไหวของข้อได้ 23 คะแนน ความมั่นคงของ
ข้อได้ 24 คะแนน และการใช้งานได้ 70 คะแนน คะแนนของภาพเอกซเรย์ ได้ 0.5 ซึ่งผลลัพธ์หลังการผ่าตัดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สรุป : ผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมผิดรูปแบบรุนแรง สามารถรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยใช้ ข้อเข่าเทียมชนิดเก็บเอ็นไขว้หลัง (Balansys Model) ร่วมกับเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้แนวเข่าที่ดี เข่ามีความมั่นคงเพื่อผลการรักษาที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Walllop Adulkasem, M.D., ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

งานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-22