ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาอัลโลพูรินอล ในโรงพยาบาลราชบุรี

ผู้แต่ง

  • Chonachan Petcharat, M.D. อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

บทคัดย่อ

ยาอัลโลพูรินอลเป็นยาลดกรดยูริกในเลือดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย แต่เป็นยาที่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากยาได้ตั้งแต่อาการน้อยจนถึงอาการรุนแรง ซึ่งอาจมีผลถึงแก่ชีวิตได้ การศึกษานี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาอัลโลพูรินอล ในผู้ที่ได้รับการสั่งจ่ายยาอัลโลพูรินอลในโรงพยาบาลราชบุรี โดยใช้วิธีการศึกษาย้อนหลังแบบ matched case-control study เปรียบเทียบลักษณะผู้ป่วยที่รายงานอาการไม่พึงประสงค ์จากยาอัลัโลพูรินอล 130 คน และกลุ่มควบคุม 130 คนที่ได้รับยาต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี และไม่มีรายงานผลข้างเคียงจากยา พบว่าโรคไตเรื้อรัง และการสั่งยาอัลโลพูรินอลที่ไม่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ในผู้ใช้ยาอัลโลพูรินอลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้ เป็นข้อมูลให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาตระหนัก ในการสั่งจ่ายยาตัวนี้ตามข้อบ่งชี้มากขึ้น รวมทั้งแนะนำ และติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในรายที่มีความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานี้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Chonachan Petcharat, M.D., อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-24