การทำงานเป็นกะกับภาวะสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้แต่ง

  • Nara Kulawanwichit, M.D. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

งานกะ, ภาวะสุขภาพ, บุคลากรโรงพยาบาล

บทคัดย่อ

     The objective of this cross-sectional research was studying the health status of personnel in Samutsakhon hospital who did day- work and personnel who did shift work . The data were collected from annual health examination data in 2011. Total of 1,740 personnel were participated in this study.

     The results showed that the proportion of day workers and shift workers were 39.5% and 60.5%, respectively. 78% were female and 22% were male. The average sleep hours were 7.02 ± 1.25 hours/day. The differences in BMI and LDL cholesterol were statistically significant. While there were no significant difference in Hct, FBS, cholesterol, triglyceride, HDL and LFT.

     In conclusion, this study shows that shift work may affect health and circadian rhythm .It causes disorders of metabolism and long term health condition.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nara Kulawanwichit, M.D., กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ว.ว. อาชีวเวชศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-11