ผลของคู่บัดดี้กับการพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • Patcharaporn Viriyavejkul, M.D. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

ความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ, ญาติ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

     This experimental research, using participatory action model, was aimed to compare the differences in behavioral health care of hypertensive patients with uncontrolled blood pressure. Selection of a specific group of patients who underwent out-patient services department of U-Thong hospital in Suphan Buri was hypertensive patients who had uncontrolled high blood pressure (BP > 140/90 on 2 times during the past 6 months, BMI 20-25 and age 40-70 years) and divided them into three groups. Group 1: were 20 self-care patients, group 2: were 20 patients and 20 relatives, whereas, group 3: were 20 patients, 20 relatives and 20 village health volunteers. The research stages were 1) selection of patients, the relatives and health volunteers to care for patients 2 times / week, 2) training and education workshops, total of 6 sessions, 3) monitoring blood pressure before and after the program. The three groups were evaluated in blood pressure and followed by the use of behavioral health care questionnaire before and after joining the program. Analyzing statistical data were done by frequency distribution, average, percentage and a statistical test by student’s t-test, paired samples t-test, chi-square test, one-way analysis of variance and stepwise multiple regression analysis.

     The study found that patients with uncontrolled blood pressure in all 3 groups had better behavioral health care after participating the program in a statistically significant (p < 0.05). When considered as group it was found that the patients in group 3 had improvement of the behavioral health care the most, followed by group 2 and group 1, respectively and blood pressure of patients in three groups decreased after the program. We concluded that the use of a support groups of family and social equations are important.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Patcharaporn Viriyavejkul, M.D., กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ว.ว. อายุรกรรม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12