อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะอ้วนลงพุง ในบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ผู้แต่ง

  • Sittikorn Linlawan, M.D. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คำสำคัญ:

ภาวะอ้วนลงพุง, ปัจจัยเสี่ยง, บุคลากรโรงพยาบาล

บทคัดย่อ

Objectives: To investigate the incidence and risk factors of metabolic syndrome in personnels of Phrachomklao Hospital.

Materials and methods: This was a cross sectional study of Phrachomklao hospitalís personnel who had annual health examination in 2010. The associations of risk factors with metabolic syndrome were calculated.

Results: One thousand and twenty-four hospital personnels were included. Female to male ratio was 4.98: 1, mean age was 39.1 years (S.D. 9.57) and mean body mass index (BMI) was 22.6 kg/m2 (S.D. 3.60). Diabetes mellitus was the most familial underlying disease (41.7%). Hypertension was found in 73 persons (7.1%). About half of personnels (54.3%) had physical inactivity lifestyle (exercise <1 time per week). The incidence of metabolic syndrome in this study was 16.5 percent. Medical technicians, nutritionists and hospital workers were the most common groups (30.7%, 25.9% and 25.6 %, respectively). Smoking [Odd ratio (OR) 2.26; 95% confidence interval (CI), 1.30 to 3.91], male gender (OR 2.18; 95% CI, 1.48 to 3.22), family history of diabetes (OR 1.95; 95% CI, 1.36 to 2.79) and family history of hyperlipidemia (OR 1.95; 95% CI, 1.21 to 3.13) were the statistical significant risk factors (p < 0.05).

Conclusion: The incidence of metabolic syndrome increased in all age group. Lifestyle modification, smoking cessation, adequate physical exercise and adjusting health attitudes can prevent further cardiovascular events and complications of this problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-17