ความคิดเห็น และความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ผู้แต่ง

  • Jatuphoom Neelasri, M.D. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น, ความรู้, ความเข้าใจ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

Objective: To study the opinions and understanding of the people on the Sub-District Health Promoting Hospital Nong-Ngu-Leum, Maung District, Nakhon Pathom province.

Materials and methods: This descriptive study was conducted during November 2010 to January 2011. Questionnaires was used for data collection. Samples were 400 people who have lived in Tambol Nong-Ngu-Leum representing its 9,872 population. The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation.

Results: The study disclosed that public understanding of Nong-Ngu-Leum Sub-District Health Promoting Hospital was at a high level. The most correct understanding was that Sub-District Health Promoting Hospital are focused on health promotion and diseases prevention programs. (95.8%) and the second most understanding was highlight of, between public and service provider (95.5%). The least correct understanding was not t capability to treat the complex diseases as district or province hospitals.

The opinions about the Sub-District Nong-Ngu-Leum Health Promoting Hospital in overall was at high level (mean = 4.04, S.D. = 0.83). The highest score was the facilities (mean = 4.14, S.D. 0.789), followed by activities accommodation to clients’ needs (mean = 4.12, S.D. = 0.787). The lowest level of opinion was service accessibility (mean = 3.91, S.D. = 0.859).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jatuphoom Neelasri, M.D., กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-17