เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลเท้า กับโปรแกรมการให้ความรู้ ในการดูแลเท้าที่ผสมผสานการนวดเท้าด้วยการเหยียบกะลาต่ออาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้แต่ง

  • Patcharaporn Viriyavejkul, M.D. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

การให้ความรู้ในการดูแลเท้า, การนวดเท้าด้วยการเหยียบกะลา, ชาเท้าจากโรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

     This research aimed to compare the effects of foot care knowledge program and the program of foot care knowledge integrating with coconut shell stepping on the patients with diabetic peripheral neuropathy. The patients of both programs were selected from diabetic clinic in U-Thong hospital. Sixty patients were purposively selected and equally divided to two groups. Data were analyzed using t-test.

     The results revealed that foot numbness of patients in group 1 were not improved significantly after receiving the foot care knowledge program (p = 0.05), whereas group 2 significantly reduced numbness after receiving the program of foot care knowledge integrating foot massage by using coconut shell stepping (p = 0.00). When compared numbness on the feet after the program, both groups showed that group 2 had numbness feet lower than group 1 (P = 0.00) with statistically significant at the 0.01 level.

     The results of this study indicate that the program of foot care knowledge integrating foot massage by using coconut shell stepping is more effective in reducing numbness of persons with type 2 diabetes than providing only foot care knowledge. Integrating foot massage by using coconut shell stepping which also promoting local wisdom for foot care in persons with diabetes is highly recommended.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Patcharaporn Viriyavejkul, M.D., กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ว.ว. อายุรศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-26