ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

ผู้แต่ง

  • Montha Chaiyawattana, M.D. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

คำสำคัญ:

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, นมแม่

บทคัดย่อ

A survey research for factors influenced successful in Exclusive Breastfeeding (EBF) 6 months by interviewing 301 postpartum women who delivered at Health Promotion Hospital (HPH), 4th  Regional Health Promotion Center but no commitment to have antenatal care here, between 1st  November 2006-31st  January. The pregnant women who had antenatal care at HPH received integrated health services and counseling about Breastfeeding promotion from antenatal clinic, delivery room, operative room, post partum ward and lactation clinic. The second Interviews were performed in 239 previous samples when the infant age 6 months. Analysis data by percentage, Odds ratio, Chi-square test.

The results found that EBF rate increased from 24.3% to 34.7%. Significant factors that influenced successful EBF 6 months were housewife mother, mother who decided to breastfeed before pregnancy, whom received antenatal care at HPH, had normal nipples, known data about benefit of breastfeeding from doctor, newborn who received only breast milk in hospital, no use of pacifier, had husband and family support, no breastfeeding problems in the first month of postpartum, working mother who received advices how to breastfeeding when go back to work at antenatal clinic, working mothers who were able to collected expressed breast milk or come back home to breastfeed. Formula advertising caused short duration of breastfeeding.

Integrated Health senrices and counseling about Breast feeding promotion from antenatal clinic to lactation clinic with husband and family participation at HPH influenced increase successful EBF 6 months.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Montha Chaiyawattana, M.D., กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05