การดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเครือข่ายโรงพยาบาลราชบุรี ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550

ผู้แต่ง

  • Vitaya Jiwariyavej, M.D. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

คำสำคัญ:

โรคเลือดออกง่าย

บทคัดย่อ

Retrospective studies of epidemiology of Hemophilia patients that have registered to Ratchaburi hospital (Hemophilia treatment center) during October 2006-September 2007. 14 Hemophilia patients, age distribution : 8 month -14 years, from Kanchanaburi, Ratchaburi, Petchaburi and Nakhonpathom provinces. Diagnosis were : Hemophilia A 8, Hemophilia B 6, all present first episode of bleeding at age 6 months - 2 years, common site of bleeding : hemarthrosis, ecchymosis, muscle and soft tissues. Clotting factor concentrates replacement : about 500 IU/visit, 20 IU/kg./time. Factor VIII cost 2869 baht/month, Factor IX cost 6,946 baht/month.

Conclusion : Replacement therapy with factor concentrates can be administered as soon as bleeding starts, minimizing the amount of treatment product needed and avoiding long-term joint damge, reduces economic impact on healthcare systems and improves the quality of life for both the person with hemophilia and his family.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vitaya Jiwariyavej, M.D., กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ว.ว. กุมารเวชกรรม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05