การติดเชื้อHIV-1 ในเด็กแรกเกิดจากมารดาที่ได้รับ Zidovudine ในเขตภาคกลางตอนล่าง

ผู้แต่ง

  • Pantip Nantanawoot, B. Sc., M. Sc ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
  • Suthunya Bunjongpak, M.D. โรงพยาบาลนครปฐม
  • Chumpon Decha-umphai, M.D. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • Pimprapai Thanasiri, M.D. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
  • Pornsawan Attavinijtrakarn, M.D. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
  • Somchai Nichpanit, M.D. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  • Panut Prueksunand, M.D., MPH. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 จังหวัดราชบุรี
  • Akawat Unahalekhaka, B. Sc. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
  • Somkiat Boonyabancha, B.Sc. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม

บทคัดย่อ

The perinatal HIV prevention policy in Thailand were implement thoughout public health community by Ministry of Public health (MOPH) since A.D. 2000 by support zidovudine (ZDV) and short course prophylactic regimen. The HlV-PCR testing service of these infants in Lower Central part of Thailand were evaluated for transmission rate. The requisition form used by HlV-PCR testing service included information the ZDV receiving in mother and regimens were obtained. There were 512 infants had PCR testing for HIV-1 infection during April 2000, though November 2001 from 10 hospitals. 245 infants from 9 hospitals followed MOPH program and 64 infants from the other followed Thai Red Cross program. There are 3 from 54 (5.6% ; 95% CI -0.5 to 11.7), 6 from 126 (4.8% ; 95% Cl 1.1 to 8.5) and 1 from 65 (1.5% ; 95% CI -0.5 to 4.5) were infected respectively for MOPH program each year during 2000 to 2001. 10 from 245 infants (4.1% ; 95% CI 1.6 to 6.6) of total infection in MOPH program were compared to 2 from 64 (3.1% ; 95% Cl -1.1 to 7.3) of Thai Red Cross program found no statistic difference (P= 0.531, α = 0.05 Fisher exact test), While 37 from 178 infants (20.8% ; 95% CI 14.8 to 26.8) were infected in ZDV non prophylactic group. The infection rate are significantly decreased in both ZDV treatment regimens. The result of this study indicates that perinatal HIV prevention by both MOPH and Thai Red Cross regimens are effective and can reduce the rate of infection in infants in practical routine use in the lower central part of Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Pantip Nantanawoot, B. Sc., M. Sc, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม

เทคนิคการแพทย์

จุลชีววิทยา

Suthunya Bunjongpak, M.D., โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

Chumpon Decha-umphai, M.D., โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

Pimprapai Thanasiri, M.D., โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

Pornsawan Attavinijtrakarn, M.D., โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

Somchai Nichpanit, M.D., โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

Panut Prueksunand, M.D., MPH., ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 จังหวัดราชบุรี

ประชากรและอนามัยครอบครัว

Akawat Unahalekhaka, B. Sc., ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม

จุลชีววิทยา

Somkiat Boonyabancha, B.Sc., ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม

กีฏวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-06