การใช้ ACR TI-RADS เพื่อทำนายมะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผู้แต่ง

  • Autchara Suttawas, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

ACR TI-RADS, มะเร็งต่อมไทรอยด์, การเจาะดูดเซลล์จากก้อนเพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยา, อัลตราซาวนด์

บทคัดย่อ

        วัตถุประสงค์: ศึกษาประโยชน์ของการใช้ ACR TI-RADS เพื่อทำนายมะเร็งต่อมไทรอยด์ ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

        วิธีการศึกษา: ศึกษาย้อนหลังจากผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ และรายงานผลการเจาะดูดเซลล์จากก้อนเพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยศึกษาการใช้ ACR TI-RADS เพื่อทำนายมะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

        ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจอัลตราซาวนด์ต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 137 คน มีผู้ได้รับการเจาะดูดเซลล์จากก้อนเพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยา 55 คน พบผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ 7 คน (ร้อยละ 12.7) พบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตาม ACR TI-RADS ดังนี้ TI-RADS 3 ร้อยละ 5.6 TI-RADS 4 ร้อยละ 11.1 TI-RADS 5 ร้อยละ 57.1 พบว่าการรายงานผลอัลตราซาวนด์ก้อนต่อมไทรอยด์ ที่มีลักษณะ tallerthan-wide shape, extra-thyroidal extension, lobulated or irregular margins, very hypoechogenicity และ microcalcification มีความจำเพาะ ร้อยละ 100, 100, 87.5, 77.1 และ 68.8 ตามลำดับ

        สรุป: การรายงานผลอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ แบบ ACR TI-RADS จากรังสีแพทย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำนายมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีประโยชน์ต่อแพทย์ในการตัดสินใจเจาะดูดเซลล์จากก้อน เพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยา ในผู้ป่วยที่คาดว่าเป็นมะเร็ง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Autchara Suttawas, M.D., กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ว.ว. รังสีวิทยาทั่วไป

References

1. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 2016;26:1-133.

2. Songsaeng D, Soodchuen S, Korpraphong P, et al. Siriraj Thyroid Imaging Reporting and Data System and its efficacy. Siriraj Med J 2017;69:262-7.

3. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. J Am Coll Radiol 2017;14:587-95.

4. Horvath E, Majlis S, Rossi R, et al. An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:1748-51.

5. Park JY, Lee HJ, Jang HW, et al. A proposal for a thyroid imaging reporting and data system for ultrasound features of thyroid carcinoma. Thyroid 2009;19:1257-64 .

6. Kwak JY, Han KH, Yoon JH, et al. Thyroid imaging reporting and data system for US features of nodules: a step establishing better stratification of cancer risk. Radiology 2011;260:892-9.

7. Moifo B, Takoeta EO, Tambe J, et al. Reliability of thyroid imaging reporting and data system (TIRADS) classification in differentiating benign from malignant thyroid nodules. Open J Radiol 2013;3:103-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-08