ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Main Article Content

Nattakan Tabutwong, M.D.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:  1) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


วิธีการศึกษา:  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเอง โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประชากรผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นำชุมชน จาก 10 ตำบล ของอำเภอแม่ทะ จำนวน 150 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสหสัมพันธ์ (correlation)


ผลการศึกษา:  1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ สถานะในครอบครัว/ชุมชน  การศึกษา และรายได้ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05, 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ  2) ระดับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรม และต่ำสุด คือ ด้านการประเมินผล  3) ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำชุมชน ควรใช้ปัจจัยด้านสถานะในครอบครัว/ชุมชนในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในด้านการประเมินผล ด้านการวางแผนและด้านการสนับสนุนและตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง  ให้ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
1.
Tabutwong N. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. Reg 4-5 Med J [ินเทอร์เน็ต]. 25 กันยายน 2019 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];38(3):168-76. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/217953
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. กนกวรรณ บุญเสริม. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับมารักษาซ้ำในผู้ป่วยจิตเภท: มุมมองผู้ป่วย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2559;30:123-38.

2. จันทร์เพ็ญ สุทธิชัยโชติ. ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยจิตเภทในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2556;27:75-86.

3. สุดาพร สถิตยุทธการ. การกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง:สถานการณ์และแนวทางป้องกัน. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559;28:1-15.

4. สุนทรีภรณ์ ทองไสย. การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในบริบทสังคมไทยอย่างยั่งยืน. วารสารกองการพยาบาล2558;42:159-67.

5. กรมสุขภาพจิต. รายงานประจำปี 2559. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2560.

6. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, พิไลพร สุขเจริญ, สมจิตร์ พยอมยงค์. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตบางพลัด กรุงเทพฯ. วารสารวิจัย มสด. 2558;10:153-74.

7. เอกศักดิ์ เฮงสุโข. ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัย มสด. 2557;10:129-42.