ลิ้นติดในมุมมองของหมอฟัน

ผู้แต่ง

  • จริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล ทพญ., กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

คำสำคัญ:

ลิ้นติด, แนวทางการรักษา, สุขภาพช่องปาก

บทคัดย่อ

ลิ้นติด หรือพังผืดใต้ลิ้น คือ การมีพังผืดใต้ลิ้นเกาะสูงมาทางปลายลิ้นมากกว่าปกติ หรือยึดติดแน่น ซึ่งจะทําให้ การเคลื่อนไหวของลิ้นไม่ดีพอการตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีจะลดปัญหาการดูดนมในเด็กทารกการออกเสียงในเด็กโต รวมทั้งการเจ็บปวดหัวนมของมารดาจนเกิดปัญหาอุปสรรคการให้นมแม่ และเกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก

การเลือกวิธีการรักษาลิ้นติด ขึ้นกับการวินิจฉัยระดับความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีผ่าตัดแก้ไข การรักษาลิ้นติดนอกจากเพื่อประโยชน์ต่อเด็กและมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสำคัญแล้ว ยังมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สุขภาพช่องปาก การออกเสียง จิตวิทยาบุคลิกภาพ

บทความนี้นำเสนอสาเหตุ อุบัติการณ์แนวทางการวินิจฉัย วิธีการรักษาลิ้นติด และนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Knox I. Tongue Tie and Frenotomy in the Breastfeeding Newborn. NeoReviews. 2010; 11(9): 513-9.

2. มงคล เลาหเพ็ญแสง. พังผืดใต้ลิ้นปัญหาของเจ้าตัวเล็ก [อินเทอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]; เข้าถึงได้จาก: https://www.si.mahidol.ac.th/Th/healthdetail.asp?aid=1039.

3. Callahan CO, Macary S, Clemente S.The effects of office-based frenotomy for anterior and posterior ankyloglossia on breastfeeding. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2013; 77(5): 827–32.

4. Lalakea ML, Messner AH. Ankyloglossia:doesitmatter?. Pediatric Clinics of North America. 2003; 50(2): 381-97. doi: 10.1016/s0031-3955(03)00029-4.

5. World Health Organisation-United Nations Children’s Fund. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Switzerland: World Health Organization; 2003.

6. Walsh J, Links A, Boss E, et L. Ankyloglossia and Lingual Frenotomy: National Trends in Inpatient Diagnosis and Management in the United States, 1997-2012. Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 156(4): 735–40. doi: 10.1177/0194599817690135.

7. Olivi G, Signore A, Olivi M. Lingual Frenectomy: functional evaluation and new therapeutical approach. Eur J Paediatr Dent. 2012; 13(2): 101-6.

8. Bhattad MS, Baliga MS, Kriplani R. Clinical guidelines and management of ankyloglossia with 1-year followup: report of 3 cases. Case Rep Dent. 2013; 2013: 185803. doi: 10.1155/2013/185803.

9. สิริพรรณ จำปาเงิน. การพัฒนากระบวนการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะลิ้นติดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารวิชาการสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2559; 25(2): 237-45.

10. วีระพงษ์ ฉัตรานนท. ลิ้นติด[อินเทอร์เน็ต]. 2549 [เข้าถึงเมื่อ 19 พ.ค. 2563]; เข้าถึงได้จาก: https://www.breastfeedingthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=345949

11.ชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ. ภาวะลิ้นติดในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ [อินเทอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ค. 2563]; เข้าถึงได้จาก: http://203.155.220.238/csc/attachments/article/159/doctor580702.pdf.

12. Francis DO, Krishnaswami S, McPheeters M. Treatment of Ankyloglossia and Breastfeeding Outcomes: A Systematic Review.Pediatrics. 2015;135(6): e1458-e1466. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2015-0658.

13. ส่าหรี จิตตินันทน์. ลิ้นติด [อินเทอร์เน็ต]. 2549 [เข้าถึงเมื่อ 18 พ.ค. 2563]; เข้าถึงได้จาก: https://www.breastfeedingthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=345949.

14. Kotlow L.Diagnosis and treatment of ankyloglossia and tied maxillary fraenum in infants using Er:YaG and 1064 diode lasers. Eur Arch Paediatr Dent. 2001; 12(2): 106–12. doi: 10.1007/BF03262789.

15. ภาวิน พัวพรพงษ์. เครื่องมือช่วยวินิจฉัยภาวะลิ้นติดในทารกแรกเกิด (สาเหตุทำให้มารดาเจ็บหัวนมหลังคลอดและหยุดให้นม) [อินเทอร์เน็ต]. ม.ป.ป. [เข้าถึงเมื่อ 18 พ.ค. 2563]; เข้าถึงได้จาก: https://www.tech2biz.net/content/เครื่องมือช่วยวินิจฉัยภาวะลิ้นติดในทารกแรกเกิด.

16.Martinelli RLC, Marchesan IQ, Berretin-Felix G. Lingual Frenulum Protocol with Scores for Infants. Int J Orofacial Myology. 2012; 38: 104-12.

17.จรวยพร ศรีศศลักษณ์, อภิญญา ตันทวีวงศ์. โรงพยาบาลศริริาช กรุงเทพมหานคร ยิ้มออกถ้วนหน้าเพราะ R2R หนุนนำ. ใน: จรวยพร ศรีศศลักษณ์, อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (routine to research) R2R: เสริมสร้างพลังสร้างสรรค์และพัฒนา; 2-3 กรกฏาคม 2551; โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.

18. Ballard J, Chantry C, Howard CR. Guidelines for the evaluation and management of neonatal ankyloglossia and its complications in the breastfeeding dyad. The Academy of Breastfeeding Medicine.2004; Feeding [Internet]. 2004 [cited 2020 May 18]; Available from: https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/11-neonatal-ankyloglossia-protocol-english.pdf.

19. Breen S, Bradshaw C. Neonatal Tongue Tie: The Effectiveness of Intervention. J Pediatr Neonatal Care. 2016; 4(5): 00154. DOI: 10.15406/jpnc.2016.04.00154.

20. Association of Tongue Tie Practitioners. Tongue Tie and Infant Feeding [Internet].2016[cited 2020 May 18]; Available from:https://www.tongue-tie.org.uk.

21. Hasan N. Tongue tie as a cause of deformity of lower central incisor. J Pediatr Surg. 1973; 8(6): 985. doi: 10.1016/0022-3468(73)90037-7.

22. O'Shea JE, Foster JP, O'Donnell CPF, et al. Frenotomy for tongue-tie in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3(3): 1-30. doi: 10.1002/14651858.CD011065.pub2.

23. Dixon B, Gray J, Elliot N, et al. A multifaceted programme to reduce the rate of tongue-tie release surgery in newborn infants: Observational study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018;113: 156–63. doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.07.045.

24. Jin RR, Sutcliffe A, Vento M, et al. What does the world think of ankyloglossia?. Acta Paediatr. 2018; 107(10): 1733‐8. doi:10.1111/apa.14242.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29