การศึกษาสายพันธุ์ และผลของการรักษาผู้ป่วยที่มารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทั้งในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยในโรงพยาบาลสมุทรสาครปี พ.ศ. 2562

Main Article Content

สิริรัตน์ พุทธศิริวัฒน พ.บ.

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสายพันธุ์และผลของการรักษาผู้ป่วยที่มารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทั้งในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยภายในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2562


วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาการรักษาผู้ป่วยที่มารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทั้งในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยภายในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า mean, median, mode ,และ range


ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่มารับการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังภายในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า อายุเฉลี่ย 52 ±8ปี น้ำหนักเฉลี่ย 63±16 กิโลกรัม เป็นเพศชาย 17คน  (ร้อยละ 62.9 ) เพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 37.1) ตรวจพบปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในเลือด น้อยกว่า1,000,000iu/ml 12 คน (ร้อยละ44.4) นอกจากนี้ผู้ป่วยเคยได้รับการตรวจพังผืดของตับ โดยวิธี ultrasound elastography 27 ราย (ร้อยละ100) มีค่าน้อยกว่า 8kPa จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 22.2)


ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย พบ 7 คน (ร้อยละ 25.9) โดยพบว่าผู้ป่วยทุกรายได้รักษาด้วยยาต้านไวรัส ร่วมกับมี CD4 cell count มากกว่าหรือเท่ากับ 200 cell/mm3ร่วมกับตรวจพบ HIV viral load น้อยกว่า 50 copies/ml ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังร่วมด้วยจำนวน 27 คน (ร้อยละ100) นอกจากนี้พบผู้ป่วยมีภาวะตับแข็งร่วมด้วย จำนวน 19 คน (ร้อยละ70.3)


การรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง มีทั้งหมด 3 สูตร ดังนี้


          - Sofosbuvir+ peginterferon-alfa+ ribavirin จำนวน 8 คน (ร้อยละ29.6)


          - Sofosbuvir/ledipasvirจำนวน 8คน(ร้อยละ29.6)


          - Sofosbuvir/ledipasvir+ ribavirinจำนวน 11 คน(ร้อยละ40.8)


สรุป: พบผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ 1 พบ 10 คน (ร้อยละ 37)สายพันธุ์ที่ 3 พบ 9 คน(ร้อยละ 33.3) สายพันธุ์ที่ 6 พบ 8 คน(ร้อยละ 29.6) ตามลำดับและไม่พบสายพันธุ์ที่2 , 4 และ5 นอกจากนี้เมื่อติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยที่มารับการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย พบว่า ตรวจไม่พบปริมาณไวรัสเมื่อสิ้นสุดการรักษาและที่ 12 สัปดาห์ทุกราย (ร้อยละ100)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Lawitz E, Mangia A, Wyles D, et al. Sofosbuvir for previously untreated chronic heppatitis c infection . N Eng J Med,2013;368: 1878-87. Doi: 10.1056/NEJMoa1214853

2. Messina JP, Humphreys I, Flaxman A, et al. Global distribution and prevalence of hepatitis c virus genotypes. Hepatology. 2015; 61(1): 77-87.doi: 10.1002/hep.27259

3. Lwin AA, Shinji T, Khin M, et al. Hepatitis C virus genotype distribution in Myanmar: Pedominance of genotype 6 and existance of new genotype 6 subtype. Hepatology Res. 2007; 37(5): 337-45. doi: 10.1111/j.1872-034X.2007.00053.x.

4.Sunanchaikarn S, Theamboonlers A, Chongsrisawat V, et al. Seroepidemiology and genotypes of hepatitis C virus in Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol. 2007; 25(2-3): 175-82.

5. Gentile I, Borgia F, Buonomo AR, et al. A novel promising therapeutic option against hepatitis C virus: An oral nucleotide NS5B polymerase inhibitor sofosbuvir. Curr Med Chem. 2013;20(30):3733-42.doi: 10.2174/09298673113209990178.

6. Nguyen NH, VuTien P, Garcia RT, et al. Response to prgylated interferon and ribavirin in Asian American patients with Chronic hepatitis C genotypes 1 vs 2/3 vs 6. J Viral Hepat. 2010; 17(10): 691-7. doi: 10.1111/j.1365-2893.2009.01226.x.

7.Thomas D, Zoulim F. New challenges in viral hepatitis. Gut. 2012;61(Suppl 1):1-5.

8. Hill A, Cooke G. Hepatitis C can be cured globally, but at what cost?Science. 2014;345(6193):141-2. Doi: : 10.1126/science.1257737

9. Welsch C, Jesudian A, Zeuzem S, et al. New direct-acting antiviral agents for the treatment of hepatitis C virus infection and perspectives. Gut. 2012;61(Suppl 1):i36-46.

10. Bhatia HK, Singh H, Grewal N, et al. Sofosbuvir: A novel treatment option for chronic hepatitis C infection. J PharmacolPharmacother.2014; 5(4): 278-84.doi: 10.4103/0976-500X.142464

11. Foster GR, Pianko S, Brown A, et al. Efficacy of sofosbuvir plus ribavirin with or without peginterferon-alfa in patients with hepatitis C virus genotype 3 infection and treatment experienced patients with cirrhosis and hepatitis Cvirus genotype 2infection. Gastroenterology. 2015;149(6):1462-70.

12. Lawitz E, Lalezari JP, Hassanein T, et al. Sofosbuvir in combination with peginterferon-alfa and ribavirin for non-cirrhotic, treatment-naïve patientswith genotypes1,2 and 3hepatitis C infection: a randomized, double-blind,phase 2 trial.Lancet Infect Dis. 2013;13(5):401-8.doi: 10.1016/S1473-3099(13)70033-1.

13.Lawitz E, Mangia A, Wyles D, et al. Sofosbuvir for previously untreated chronic hepatitis C infection. N Engl J Med 2013; 368: 1878-87. DOI: 10.1056/NEJMoa1214853

14. Rodriguez-Torres M, Lawitz E, Kowdley KV, et al.Sofosbuvir (GS-7977) plus peginterferon/ribavirin in treatment-naïve patientswith genotype1:randomized,28-day, dose-ranging trial.J Hepatol. 2013;58(4):663-8.doi: 10.1016/j.jhep.2012.11.018

15. Mizokami M, Yokosuka O, Takehara T, et al. Ledipasvirandsofosbuvirfixed-dose combination with and without ribavirin for 12 weeks in treatment-naïve and previously treated Japanese patientswith genotype 1hepatitis C: an open-label, randomized, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2015;15(6):645-53.doi: 10.1016/S1473-3099(15)70099-X

16.Gane EJ, Hyland RH, An D, et al. Efficacy of ledipasvirand sofosbuvir, with or without ribavirin,for 12 weeks in patients with HCV virus genotype 3 or 6infection.Gastroenterology.2015;149(6):1454-61.

17.Afdha N, Reddy KR, Nelson DR, et al. Ledipasvirand sofosbuvir forpreviouslytreatedHCV genotype 1 infectionN Engl J Med.2014;370(16):1483-93.doi: 10.1056/NEJMoa1316366.

18.Afdha N,Zeuzem S, Kwo P, et al.LedipasvirandsofosbuvirforuntreatedHCV genotype 1 infection. N Engl J Med 2014; 370: 1889-98. DOI: 10.1056/NEJMoa1402454

19.Kowdley KV, Lawitz E, Poordad F, et al. Phase 2b trail of interferon-free therapy forhepatitis C virus genotype 1. N Engl J Med. 20140; 370(3): 222-32. doi: 10.1056/NEJMoa1306227.

20.Kapol K, Lochid-amnuay S, Teerawattananon Y. Economic evaluation of pegylated interferon plus ribavirin for treatment of chronic hepatitis C in Thailand: genotype 1 and 6. BMC Gastroenterology. 2016; 16: 91. doi: 10.1186/s12876-016-0506-4