ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเด็กอายุ 1-10 ปี ที่มารับการทำหัตถการทาง ทันตกรรมภายใต้การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง

  • วีรพงศ์ วงค์ษา พ.บ., ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี, หัตถการทางทันตกรรมในเด็ก, การเจ็บป่วยทางเดินหายใจก่อนการระงับความรู้สึก, ภาวะหดเกร็งตีบตันของหลอดลม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยเด็กอายุ 1 ถึง อายุ 10 ปี ที่มารับการทำหัตถการทางทันตกรรม ภายใต้การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2018 ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          วิธีการศึกษา: ทำการเก็บข้อมูลเวชระเบียนย้อนหลังระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2018 โดยเก็บข้อมูลทั่วไป โรคประจำตัว ปัญหาที่พบในการประเมินก่อนผ่าตัด ข้อมูลด้านวิสัญญีและภาวะแทรกซ้อน ทั้งระหว่างและหลังการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

          ผลการศึกษา: พบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 47 ราย จากทั้งหมด 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.2 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ อาการปวดหลังทำหัตถการ, คลื่นไส้ อาเจียน, หัวใจเต้นช้า, หลอดลมหดเกร็งและตีบตัน, ภาวะวุ่นวายสับสนหลังฟื้นจากการระงับความรู้สึก, ภาวะตื่นช้าหลังจากระงับความรู้สึก, กระจกตามีบาดแผล และการสำลักเข้าสู่ปอด คิดเป็นร้อยละ 22.2, 9.4, 8.5, 7.7, 3.4, 1.7, 0.9 และ 0.9 ตามลำดับ โดยมีผู้ป่วย 2 ราย ที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลังการทำหัตถการ คือ ปอดอักเสบจากการสำลัก และภาวะกระจกตามีบาดแผล โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีกับอายุและประวัติการติดเชื้อและโรคระบบทางเดินหายใจก่อนการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย  (p-value = .037 และ .003 ตามลำดับ) และพบว่าประวัติการติดเชื้อและโรคระบบทางเดินหายใจก่อนการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายมีผลต่อการเกิดภาวะหลอดลมหดเกร็งตีบตันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value= .005 ) ทั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนัก, ASA classification, และระยะเวลาการระงับความรู้สึกกับภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี

          สรุป: การให้การระงับความรู้สึกกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มาทำหัตถการทางทันตกรรมมีความท้าทายสำหรับวิสัญญีแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีสัมพันธ์กับอายุและภาวะเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจ ส่วนภาวะหดเกร็งตีบตันของหลอดลม มีความสัมพันธ์กับภาวะเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจ วิสัญญีแพทย์ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญพร้อมกับต้องมีความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Hicks CG, Jones JE, Saxen MA, et al. Demand in pediatric dentistry for sedation and general anesthesia by dentist anesthesiologists: a survey of directors of dentist anesthesiologist and pediatric dentistry residencies. Anesthesia progress. 2012; 59(1): 3-11.

2. Lim MAWT, Borromeo GL. The use of general anesthesia to facilitate dental treatment in adult patients with special needs. J Dent Anesth Pain Med. 2017; 17(2): 91-103.

3. White H, Lee JY, Vann WF, Jr. Parental evaluation of quality of life measures following pediatric dental treatment using general anesthesia. Anesth Prog. 2003; 50(3): 105-10.

4. Bartella AK, Lechner C, Kamal M, et al. The safety of paediatric dentistry procedures under general anaesthesia. A five-year experience of a tertiary care center. Eur J Paediatr Dent. 2018; 19(1): 44-8.

5. Lee HH, Milgrom P, Starks H, et al. Trends in death associated with pediatric dental sedation and general anesthesia. Paediatr Anaesth. 2013; 23(8): 741-6.
6. Von Baeyer CL. Children’s self-report of pain intensity: what we know, where we are headed. Pain Res Manag. 2009; 14(1): 39-45.

7. Leong KJ, Roberts GJ, Ashley PF. Perioperative local anaesthetic in young paediatric patients undergoing extractions under outpatient'short-case'general anaesthesia. A double-blind randomised controlled trial. British Dental Journal. 2007; 203(6): E11.

8. Lonnqvist P-A, Morton NS. Paediatric day-case anaesthesia and pain control. Current Opinion in Anesthesiology. 2006; 19(6): 617-21.

9. Eberhart LH, Geldner G, Kranke P, et al. The development and validation of a risk score to predict the probability of postoperative vomiting in pediatric patients. Anesth Analg. 2004; 99(6): 1630-7.

10. Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS, Kovac A, Kranke P, Meyer TA, et al. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg. 2014; 118(1): 85-113.

11. Goodarzi M, Matar MM, Shafa M, et aI. A prospective randomized blinded study of the effect of intravenous fluid therapy on postoperative nausea and vomiting in children undergoing strabismus surgery. Paediatr Anaesth. 2006; 16(1): 49-53.

12. Aroonpruksakul N, Leelanukrom R, Jantorn P, et al. Perioperative non-hypoxic bradycardia in pediatric patients: Thai anesthesia incident monitoring study (Thai AIMS). Asian Biomed. 2010; 2(6): 477-83.

13. Jimenez N, Posner KL, Cheney FW, et al. An update on pediatric anesthesia liability: a closed claims analysis. Anesth Analg. 2007; 104(1): 147-53.

14. Ahmed A, Ali M, Khan M, et al. Perioperative cardiac arrests in children at a university teaching hospital of a developing country over 15 years. Paediatr Anaesth. 2009; 19(6): 581-6.

15. Bunchungmongkol N, Somboonviboon W, Suraseranivongse S, et al. Pediatric anesthesia adverse events: the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) database of 25,098 cases. J Med Assoc Thai. 2007; 90(10): 2072-9.

16. Fleming B, McCollough M, Henderson SO. Myth: Atropine should be administered before succinylcholine for neonatal and pediatric intubation. CJEM. 2005; 7(2): 114-7.

17. Morris R, Watterson L, Westhorpe R, et al. Crisis management during anaesthesia: hypotension. Qual Saf Health Care. 2005; 14(3): e11-e.

18. von Ungern-Sternberg BS, Boda K, Chambers NA, et al. Risk assessment for respiratory complications in paediatric anaesthesia: a prospective cohort study. Lancet. 2010; 376(9743):773-83.

19. Mamie C, Habre W, Delhumeau C, et al. Incidence and risk factors of perioperative respiratory adverse events in children undergoing elective surgery. Paediatr Anaesth. 2004; 14(3): 218-24.

20. Westhorpe R, Ludbrook G, Helps S. Crisis management during anaesthesia: bronchospasm. Qual Saf Health Care.. 2005; 14(3): e7.

21. Chen L, Zhang J, Pan G, et al. Cuffed versus uncuffed endotracheal tubes in pediatrics: a meta-analysis. Open Medicine. 2018; 13(1): 366-73.

22. Lichter JR. A Department-of-Anesthesiology-based management protocol for perioperative corneal abrasions. Clin Ophthalmol. 2015; 9: 1689-95. doi: 10.2147/OPTH.S84367. eCollection 2015.

23. Papp AM, Justin GA, Vernau CT, et al. Perioperative corneal abrasions after nonocular surgery: a systematic review. Cornea. 2019; 38(7): 927-32.

24. Batra YK, Bali IM. Corneal abrasions during general anesthesia. Anesth Analg. 1977; 56(3): 363-5.

25. Kuratani N, Oi Y. Greater incidence of emergence agitation in children after sevoflurane anesthesia as compared with halothane: a meta-analysis of randomized controlled trials. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews [Internet]: Centre for Reviews and Dissemination (UK); 2008.

26. Voepel-Lewis T, Malviya S, Tait AR. A prospective cohort study of emergence agitation in the pediatric postanesthesia care unit. Anesth Analg. 2003; 96(6): 1625-30.

27. Sun L, Guo R, Sun L. Dexmedetomidine for preventing sevoflurane‐related emergence agitation in children: a meta‐analysis of randomized controlled trials. Acta Anaesthesiol Scand. 2014; 58(6): 642-50.

28. Millar K, Asbury A, Bowman A, Hosey M, Musiello T, Welbury R. The effects of brief sevoflurane‐nitrous oxide anaesthesia upon children's postoperative cognition and behaviour. Anaesthesia. 2006; 61(6): 541-7. doi: 10.1111/j.1365-2044.2006.04662.x

29. Kawai M, Kurata S, Sanuki T, et al. The effect of midazolam administration for the prevention of emergence agitation in pediatric patients with extreme fear and non-cooperation undergoing dental treatment under sevoflurane anesthesia, a double-blind, randomized study. Drug Des Devel Ther. 2019; 13: 1729. doi: 10.2147/DDDT.S198123. eCollection 2019.

30. Misal US, Joshi SA, Shaikh MM. Delayed recovery from anesthesia: A postgraduate educational review. Anesth Essays Res. 2016; 10(2): 164 -72. doi: 10.4103/0259-1162.165506.

31. Shaikh SI, Lakshmi R. Delayed awakening after anaesthesia–A challenge for an anaesthesiologist. Int J Biomed Adv Res. 2014;5:252-4.

32. Bannister CF, Brosius KK, Sigl JC, et al. The effect of bispectral index monitoring on anesthetic use and recovery in children anesthetized with sevoflurane in nitrous oxide. Anesth Analg. 2001; 92(4): 877-81.

เผยแพร่แล้ว

2020-09-30